Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XII/ 68 /2015 RADY GMINY PĘPOWO z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Pępowo Nr XII/81/2007 z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR XII/ 68 /2015 RADY GMINY PĘPOWO z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Pępowo Nr XII/81/2007 z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Numer uchwały: 68
Numer sesji: 12
Rok (4 cyfry): 2015

UCHWAŁA NR XII/ 68 /2015
RADY GMINY PĘPOWO
z dnia 30 listopada 2015 roku

w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Pępowo Nr XII/81/2007 z dnia
19 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U.
z 2014 r., poz. 849 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 465)

Rada Gminy w Pępowie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Gminy Pępowo Nr XII/81/2007 z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały – „IN-1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały – „DN-1. Deklaracja na podatek od nieruchomości” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 do uchwały – „IR-1. Informacja w sprawie podatku rolnego” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 4 do uchwały – „DR-1. Deklaracja na podatek rolny” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 5 do uchwały – „IL-1. Informacja w sprawie podatku leśnego” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 6 do uchwały – „DL-1. Deklaracja na podatek leśny” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pępowo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Zenon Rogala

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Irena Chajec
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2015-12-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-12-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie