Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Uchwały Rady » U C H W A Ł A Nr XXI/ 123 /2016 Rady Gminy PĘPOWO z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

U C H W A Ł A Nr XXI/ 123 /2016 Rady Gminy PĘPOWO z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

Numer uchwały: 123
Numer sesji: 20
Rok (4 cyfry): 216

U C H W A Ł A Nr XXI/ 123 /2016
Rady Gminy PĘPOWO
z dnia 10 listopada 2016 roku

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016., poz. 446 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U., poz. 716 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r.,
poz. 1484)

Rada Gminy Pępowo uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:
1) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych 0,65 zł od 1 m2 pow. użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 17,51 zł od 1 m2 pow. użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 7,53 zł od 1 m2 pow. użytkowej

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 4,61 zł od 1 m2 pow. użytkowej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 3,92 zł od 1 m2 pow. użytkowej

2) od budowli – 2 % ich wartości

3) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,73 zł od 1 m2 powierzchni

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,54 zł od 1 ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,18 zł od 1 m2 powierzchni

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 2,98 zł od 1 m2 powierzchni

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pępowo.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Zenon RogalaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Irena Chajec
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2017-01-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-01-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie