Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Uchwały Rady » U C H W A Ł A Nr XXI/ 124 /2016 Rady Gminy P Ę P O W O z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017

U C H W A Ł A Nr XXI/ 124 /2016 Rady Gminy P Ę P O W O z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017

Numer uchwały: 124
Numer sesji: 21
Rok (4 cyfry): 2016

U C H W A Ł A Nr XXI/ 124 /2016
Rady Gminy P Ę P O W O
z dnia 10 listopada 2016 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) w związku z art. 10, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1484)
Rada Gminy ustala następujące stawki podatku od środków transportowych:

§ 1

1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Pępowo:
1/ od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a)powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 794 zł
b)powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 942 zł
c)powyżej 9 ton do poniżej12 ton 1092 zł
2/od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a)od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 642 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 860 zł
c)powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1092 zł
3/ od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 340 zł
4/ od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca 992 zł
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca 1250 zł

§ 2
1.Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej
lub wyższej niż 12 ton określa załącznik nr 1 do uchwały.
2. Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton określa załącznik nr 2 do uchwały.
3.Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
określa załącznik nr 3 do uchwały.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pępowo.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady
/-/ Zenon Rogala

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Irena Chajec
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2017-01-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-01-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie