Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy » Ogłoszenie o naborze na rachmistrza terenowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego

Ogłoszenie o naborze na rachmistrza terenowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2020

Ogłoszenie o naborze


Wójt Gminy Pępowo – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrza terenowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego, który odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.


Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).

I. Wymagania niezbędne

Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:
1) pełnoletnich;
2) zamieszkałych na terenie danej gminy;
3) posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
4) posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
5) które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Zakres zadań na stanowisku

1. Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:
1) przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19;
2) zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez CBS;
3) przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu będzie zagrożony
2. Do pozostałych obowiązków rachmistrza terenowego należeć będzie m.in.:
1) przestrzeganie tajemnicy statystycznej oraz zapisów regulacji prawnych dot. ochrony danych osobowych;
2) noszenie w widocznym miejscu identyfikatora rachmistrza spisowego podczas realizacji prac spisowych w terenie;
3) ochrona powierzonego sprzętu, tj. urządzenia mobilnego wraz z akcesoriami przed utratą i zniszczeniem;
4) zwrot po zakończeniu prac spisowych identyfikatora rachmistrza spisowego oraz urządzenia mobilnego wraz ze wszystkimi akcesoriami w terminie ustalonym w umowie;
5) nienaganne reprezentowanie służb statystyki publicznej.

Według informacji GUS, liczba rachmistrzów terenowych, którzy powinni być zaangażowani w prace na rzecz spisu rolnego na terenie gminy Pępowo wynosi: 2.

III. Kandydat na rachmistrza

1) Zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu. Szkolenia dla rachmistrzów
terenowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do internetu. Egzamin kandydata na rachmistrza terenowego po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
2) Podlega postępowaniu weryfikacyjnemu. W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy w wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych podczas egzaminu wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik i jednakową liczbę punktów, a liczba kandydatów będzie większa w stosunku do potrzeb o tym, kto będzie powołany na rachmistrza decyduje kolejność zgłoszenia kandydata. Jeśli wszyscy kandydaci uzyskali pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali kandydaci wpisywani są na listę rachmistrzów rezerwowych.
3) Otrzyma w czasie rejestrowania jego danych w systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) lub na podany adres e-mail informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Dane kandydatów na rachmistrza są rejestrowane w SER przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Pępowo. Kandydat na rachmistrza terenowego, którego dane zostały zarejestrowane w systemie SER otrzyma login do aplikacji e/m – learning, a na wskazany w ofercie adres e-mail hasło oraz informacje o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, która zawierać będzie materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.
4) Po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu testowego zostaje wpisany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez Gminnego Komisarza Spisowego, zgodnie z kolejnością liczby uzyskanych punktów podczas egzaminu, a następnie podpisuje umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego z zastrzeżeniem pkt. 2 powyżej.
5) Po wpisaniu na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji SER zdjęcia w formacie jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia.

Przed rozpoczęciem prac spisowych rachmistrz terenowy zostanie wyposażony w urządzenie mobilne wraz z akcesoriami na podstawie umowy użyczenia mienia, które będzie wykorzystywane przez niego do realizacji wywiadów metodą wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego (w przypadku COVID-19).

W przypadku zagrożenia COVID-19 i podjęcia przez Generalnego Komisarza Spisowego decyzji o wstrzymaniu realizacji wywiadów bezpośrednich, rachmistrzowie będą realizować wywiady telefoniczne, z wykorzystaniem ww. urządzeń.

VI. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert


1. Zgłoszenie kandydatury z podaniem:
- imienia i nazwiska
- numeru telefonu
- adresu e-mail
2. Oświadczenie kandydata na rachmistrza terenowego o spełnieniu wymagania pkt. 1-4, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., które składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
3. Oświadczenie kandydata na rachmistrza terenowego o spełnieniu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

VII. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Gminy Pępowo ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo z dopiskiem „ Nabór na rachmistrzów terenowych – Powszechny Spis Rolny 2020” lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy w godzinach od 7.15– 15.00 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lipca 2020 r.
W przypadku nadania przesyłki listowej decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Gminy w Pępowie. Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Nie złożenie wszystkich wymaganych dokumentów eliminuje kandydatów z procesu naboru.

Pępowo, dnia 19.06.2020 r.

Wójt Gminy Pępowo
/-/ Grzegorz Matuszak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Nabór do pracy
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2024)
Autor informacji: Małgorzata Waleńska
Informację wprowadził: Małgorzata Waleńska
Opublikowany dnia: 2020-06-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-06-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie