Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół 13.02.2003

Protokół 13.02.2003


Protokół
posiedzenia Komisji Budżetu, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Działalności Gospodarczej
w dniu 13 lutego 2003 roku.Posiedzeniu przewodniczył Zygmunt Gulcz przewodniczący Komisji. Komisja rozpoczęła się o godz. 1000, a zakończyła o godz. 1400.
Obecni na Komisji byli wszyscy członkowie. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: Stanisław Krysicki - Wójt Gminy, Ryszard Zjeżdżałka - Skarbnik Gminy i Kazimierz Zaremba - Przewodniczący Rady Gminy.
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie proponowanych zmian w budżecie gminy na 2003 rok,

 2. Informacja o zaległościach podatkowych

 3. Informacja nt. ulg inwestycyjnych udzielonych w 2002 roku,

 4. Omówienie projektu uchwały dot. handlu obwoźnego na terenie gminy,

 5. Informacja o kryteriach finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska finansowanych przez WFOŚ

 6. Zapoznanie się z regulaminem funkcjonowania Samorządowego Funduszu poręczeń kredytowych,

 7. Ustalenie planu pracy Komisji na 2003 rok

 8. Wolne głosy i wnioski.

Powyższy porządek posiedzenia wraz z zaproponowaną zmianą Komisja przyjęła jednomyślnie.
W punkcie 1 - Skarbnik Gminy przedstawił propozycję zmian do budżetu gminy na 2003 rok. Wyjaśnił iż po stronie dochodowej są to drobne korekty wynikające z otrzymanych dotacji od Wojewody oraz korekty subwencji ogólnej z budżetu państwa. Po stronie wydatkowej proponuje się przeznaczenie środków na zadanie inwestycyjne pn. modernizacja oświetlenia ulicznego oraz przeznaczenie środków na zmianę instalacji zasilającej (na gazową) w samochodzie policji.
Środki na te cele proponuje się wygospodarować z oszczędności w funduszu płac w gimnazjum.
Szczegółowa propozycja zmian stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Dyskusja:

 • Stanisław Krysicki - wyjaśnił iż zmiana instalacji zasilającej w samochodzie policji pozwala na zwiększenie możliwości tego samochodu. Ponadto wyjaśnił iż gmina jest na etapie podpisania umowy wstępnej na wymianę oświetlenia ulicznego i musi ponieść koszty przygotowania tego zadania. Koszty samej inwestycji będą wynikać z odrębnej umowy. Z wstępnych rozmów wynika, że zadanie zostanie wykonane do końca sierpnia br.

 • Zygmunt Gulcz - pytał czy po wykonaniu zadania nadzór nad oświetleniem ulicznym będzie dalej sprawowała energetyka.

 • Stanisław Krysicki - udzielił odpowiedzi twierdzącej

 • Kazimierz Zaremba - stwierdził iż zakład energetyczny w momencie prywatyzacji przekazywał akcje pracownikom. Gminy nie otrzymały nic mimo iż z własnych kosztów budowały linie energetyczne i nieodpłatnie przekazywały energetyce, co powiększało majątek energetyki.

Następnie stwierdził iż jest za wymianą oświetlenia ulicznego i znalezieniem w budżecie środków na ten cel. Zastanawiał się tylko czy powinny one pochodzić z oszczędności w funduszu płac w gimnazjum, a nie ze środków na oświetlenie uliczne. W przypadku gdyby w terminie późniejszym zabrakło środków na oświetlenie uliczne wówczas należy je uzupełnić szukając oszczędności w innych działach budżetu.

 • Skarbnik Gminy - wyjaśnił że w dziale oświetlenie uliczne zabezpieczono środki na oświetlenie i konserwację tego oświetlenia.

 • Marek Popiołek - wyjaśnił iż wymiana zasilania w samochodzie policyjnym pozwala na przejechanie 1800 km miesięcznie ( przy zasilaniu tradycyjnym 900 km).

Na zakończenie dyskusji Komisja przyjęła sugestię Przewodniczącego Rady Gminy by środki na wymianę oświetlenia ulicznego pochodziły nie z oszczędności w gimnazjum tylko innego działu budżetu np. działu oświetlenie uliczne.
W punkcie 2 - Skarbnik Gminy przedstawił zaległości podatkowe. Wyjaśnił iż na koniec roku 2002 zaległości od osób prawnych wynosiły ogółem 8.940,09 zł w tym zaległości z lat poprzednich stanowiły kwotę 3.307,42 zł. Zaległości osób fizycznych wynoszą 46.236,75 zł w tym zaległości z lat poprzednich stanowią kwotę 12.790, 37 zł.
Zestawienie zaległości podatkowych w załączeniu do niniejszego protokółu.
Dyskusja:

 • Wiesław Krajka - pytał ilu dłużników ma zaległości podatkowe zapisane na hipotece.

 • Skarbnik Gminy - wyjaśnił iż jest to 3 lub 4 dłużników - dokładnie nie pamiętał.

 • Kazimierz Zaremba - prosił o szerszy komentarz do zaległości podatkowych osób fizycznych z Pępowa oraz wyjaśnienie jakie Urząd czyni starania by je wyegzekwować. Ponadto proponował by zainteresować się płatnościami z tytułu czynszów.

 • Stanisław Krysicki - wyjaśnił iż znaczną część zaległości podatkowych w Pępowie stanowią zaległości dwóch podmiotów gospodarczych. Pozostałe zaległości należą do drobnych podatników.

 • Skarbnik Gminy - wyjaśnił iż największym dłużnikiem jest PKP w stosunku do którego wysłano tytuł egzekucyjny do Komornika w Ostrowie Wlkp, gdzie został przyjęty. W stosunku do pozostałych również stosuje się postępowanie egzekucyjne, ale nie zawsze przynosi ono efekty.

Na zakończenie dyskusji ustalono iż Urząd powinien powziąć maksymalne działania by ściągnąć zaległe kwoty.
W punkcie 3 - Wójt przedstawił informację o udzielonych w roku 2002 ulgach inwestycyjnych. Przysługują one rolnikom z tytułu modernizacji obiektów inwentarskich. W roku 2002 udzielono 11 ulg inwestycyjnych. Największą ulgę udzielono Stadninie Koni Pępowo. Ulgi te są refundowane gminie przez Państwo jednak następuje to w stosownie późniejszym terminie.
Na zakończenie wyjaśnił iż podejmowanie decyzji o udzieleniu ulgi inwestycyjnej wiąże się zawsze z pewnym ryzykiem. W przypadku udzielenia ulgi niezgodnie z prawem, jej refundacja podlega zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami. Koszty takiej decyzji ponosi gmina.
Wykaz ulg inwestycyjnych w załączeniu do protokółu.
W punkcie 4 Wójt przedstawił propozycję dotyczącą handlu obwoźnego. Wyjaśnił iż od handlowców z gminy Pępowo wpłynęła skarga na wykonywanie handlu obwoźnego. Cały czas trwają prace nad tym problemem. Brak jest jakichkolwiek wzorców gdyż nigdzie problem ten nie został rozwiązany. W sprawie tej ścierają się interesy dwóch stron tj. miejscowych kupców i mieszkańców. Prawdą jest iż osoby te powinny uiszczać pewne opłaty za prowadzoną działalność handlową. Należy więc ustalić wielkość opłat oraz sposób ich poboru. Ze swej strony zaproponował dzienną stawkę w wysokości 10 zł, a na inkasentów sołtysów.
Dyskusja:

 • Zygmunt Gulcz - stwierdził iż musi zostać stworzona ochrona interesów lokalnych kupców. Osobiście był przeciwny wyznaczaniu miejsc targowych w każdej wsi.

 • Jan Cendlak - stwierdził iż jako sołtys nie widzi możliwości inkasowania opłat targowych. Nie jest w stanie wychwycić osób handlujących gdyż nie przyjeżdżają o wyznaczonej godzinie, jeżdżą różnymi trasami itp.

 • Marek Popiołek - również uważał iż będą trudności z inkasowaniem należności.

 • Kazimierz Zaremba - opowiedział się za przyjęciem rozwiązań proponowanych przez Wójta jednak zapisy projektu uchwały należałoby jego zdaniem uściślić. Ponadto stwierdził iż są przepisy które regulują jakie warunki powinien spełniać pojazd samochodowy by można z niego prowadzić sprzedaż artykułów żywnościowych. Z tego co się orientuje na dzień dzisiejszy SANEPID takie zezwolenia wydaje.

 • Eugeniusz Mikołajczyk - jako autor skargi nie był zadowolony z proponowanych rozwiązań. Opowiadał się za wyznaczeniem miejsc w każdej wsi. Uważał też iż proponowana dzienna stawka za handel jest zbyt niska. Jego zdaniem winna ona wynosić minimum 15 zł dziennie.

Z dalszej dyskusji wynikało iż członkowie komisji (za wyjątkiem Eugeniusza Mikołajczyka) bardzo ostrożnie podchodzą do przedstawionego tematu. Wręcz uważali, że dzienna opłata w kwocie 10 zł jest zbyt wysoka. Uważali też że będą duże trudności z egzekwowaniem opłat. Ponadto brali pod uwagę interesy mieszkańców, którzy za pośrednictwem handlu obwoźnego zaopatrują się w podstawowe artykuły żywnościowe i pozbawienie ich tego źródła zaopatrzenia spowoduje wśród nich duże niezadowolenie, szczególnie wśród mieszkańców wsi gdzie nie ma placówek handlowych.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy oświadczył iż dopóki dyskutowany projekt uchwały nie zostanie dopracowany temat nie zostanie wprowadzony pod obrady sesji. Ze swej strony zobowiązał się iż spotka się z P. dr. Ulanicką z SANEPIDU i przedyskutuje sprawę.
Ostatecznie ustalono iż nadal będą prowadzone prace nad przedstawionym problemem i sprawa zostanie ponownie przedstawiona na posiedzeniu Komisji w miesiącu marcu br.
Na tym dyskusję zakończono.
W punkcie 5 Wójt przedstawił informację o kryteriach finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska. Wyjaśnił iż nie będzie już dotacji na te cele (przynajmniej dla takich gmin jak nasza tj. w których tzw. wskaźnik G przekracza 150 zł na mieszkańca) będą natomiast pożyczki na bardzo dogodnych warunkach, umarzalne do 50%. Gmina złożyła wnioski o dotację na modernizację ogrzewania świetlic w Gębicach i Krzekotowicach oraz rozbudowę szkoły w Pępowie. Przyznano nam możliwość ubiegania się o pożyczki w kwocie 40 tys. na modernizację ogrzewania w świetlicach i 150 tys. na rozbudowę szkoły.
Na zakończenie wyjaśnił iż dochody funduszu spadają. Fundusz gromadzi też środki by mieć możliwość korzystania z funduszy unijnych, a dostęp do nich będzie trudny. Przede wszystkim należy dysponować określonymi środkami własnymi.
Dyskusja:

 • Kazimierz Zaremba - uważał iż jeżeli nie ma dotacji to zasadne będzie skorzystanie z proponowanych pożyczek.

W punkcie 6 - Wójt przedstawił regulamin funduszu poręczeń kredytowych.
Udziałowcami funduszu są: powiat gostyński oraz gminy z terenu powiatu gostyńskiego. Przy podejmowaniu decyzji głosuje się udziałami. Poręczenie może otrzymać osoba zamierzająca podjąć określone zadanie inwestycyjne. Fundusz poręcza 60% kredytu, zaś na pozostałe 40% musi być inny poręczyciel. Fundusz nie poręcza odsetek od kredytu. Poręczenie może być dokonane tylko osobom krajowym, a firma musi mieć siedzibę na terenie powiatu gostyńskiego. Wniosek o poręczenie będzie rozpatrywany od strony technicznej, w sprawdzaniu tym bierze udział przedstawiciel banku. Po analizie wniosek będzie przedstawiany komisji kwalifikacyjnej, która zdecyduje czy poręczenia udzielić czy też nie. W komisji tej są przedstawiciele udziałowców, z tym że głosuje się udziałami.
Dyskusja:

 • Zygmunt Gulcz - gdzie ulokowane są udziały i na czym.

 • Stanisław Krysicki - udziały ulokowane są w BGŻ na lokatach. Za odsetki ma być utrzymany aparat administracyjny funduszu.

 • Kazimierz Zaremba - pytał kto w gminie będzie udzielał pierwszych informacji na ten temat i kto tego pracownika przeszkoli.

 • Stanisław Krysicki - wyjaśnił iż zostaną opracowane materiały, które będą zawierały podstawowe zasady funkcjonowania funduszu i dostępne będą w wydziale organizacyjnym (u pracownika zajmującego się ewidencją działalności gospodarczej).

W punkcie 7 posiedzenia Komisji ustalono plan pracy Komisji na 2003 rok. Stanowi
on załącznik do niniejszego protokółu.
W punkcie 8 - wolne głosy i wnioski - głos zabrali:

 • Eugeniusz Mikołajczyk - poinformował iż w Czeluścinku całą noc włączone jest oświetlenie uliczne.

 • Stanisław Krysicki - poinformował iż w Urzędzie Gminy będzie prowadzona częściowa rejestracja bezrobotnych. Urząd Pracy będzie przyjeżdżał do Pępowa 2 dni w miesiącu. Ponadto poinformował o zamiarach Stowarzyszenia bezrobotnych i bezdomnych.

Dalszej dyskusji nie podjęto.
W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji.


Protokółowała Przewodniczący
Irena Chajec Zygmunt GulczInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2003-02-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie