Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół 8.04.2003

Protokół 8.04.2003


Protokół
posiedzenia Komisji Budżetu, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Działalności Gospodarczej
w dniu 8 kwietnia 2003 roku.Posiedzeniu przewodniczył Zygmunt Gulcz przewodniczący Komisji. Komisja rozpoczęła się o godz. 1400, a zakończyła o godz. 1630.
Obecni na Komisji byli wszyscy członkowie Komisji z tym, że radny Eugeniusz Mikołajczyk przybył w trakcie realizacji punktu 3 posiedzenia. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: Stanisław Krysicki - Wójt Gminy, Ryszard Zjeżdżałka - Skarbnik Gminy i Kazimierz Zaremba - Przewodniczący Rady Gminy.
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Porządek posiedzenia:

 1. Przedstawienie realizacji postanowień zawartych w aktach notarialnych dot. sprzedaży gruntów pod działalność gospodarczą,

 2. Zaległości w czynszach i dzierżawie za 2002r.,

 3. Wyrażenie opinii o przeznaczeniu - sprzedaży lub wynajmie wiatraka,

 4. Informacja nt. podziału łąki naprzeciw Urzędu Gminy,

 5. Zmiany w budżecie na 2003 rok,

 6. Wyniki kontroli handlu obwoźnego oraz dyskusja nt. wprowadzenia opłat za tę działalność.

 7. Wolne głosy i wnioski.

Powyższy porządek posiedzenia Komisja przyjęła jednomyślnie.
W punkcie 1 - Stanisław Krysicki Wójt Gminy przedstawił informację nt. realizacji postanowień zawartych w aktach notarialnych dot. sprzedaży gruntów pod działalność gospodarczą. Wyjaśnił iż zapisy te dotyczą trzech aktów notarialnych i tak:

 1. Firmy "Duda", która zakupiła 5 ha gruntów z przeznaczeniem na budowę stacji benzynowej i budowę zakładu produkcyjnego. Zgodnie z zapisem w akcie notarialnym termin rozpoczęcia realizacji inwestycji ustalono do końca 2004r, a uruchomienia produkcji do końca roku 2006. W przypadku nie wywiązania się powyższych ustaleń gmina ma prawo odkupu sprzedanej nieruchomości za cenę jej zbycia. Na dzień dzisiejszy brak jest informacji o podejmowanych przez Firmę "Duda" działaniach.

 2. B. Małecki zakupił w dniu 10.10. 2001r. 1 ha gruntu z przeznaczeniem na działalność produkcyjną. Zgodnie z aktem notarialnym termin rozpoczęcia działalności ustalono na koniec 2003 roku. Z informacji otrzymanych od nabywcy wynika iż jest on na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

 3. P. Nieradka zakupił we wrześniu 2001 roku 2,5 ha gruntu z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Obecnie prowadzi on skład opału z zamiarem rozszerzenia o sprzedaż stali oraz rozpoczął hodowlę królików. Docelowo planuje również pobudowanie ubojni.

Ponadto wyjaśnił iż podobne zapisy umieszczono w aktach notarialnych dot. sprzedaży działek na targowisku.
Dyskusja:

 • Kazimierz Zaremba Przew. RG - stwierdził iż realizacja zapisów notarialnych będzie miała wówczas sens jeżeli będzie duży popyt na tego typu nieruchomości. Przy małym zainteresowaniu zakupem nieruchomości bezwzględne realizowanie zapisów zawartych w aktach notarialnych mija się z celem.

Na tym dyskusję zakończono.
W punkcie 2 Ryszard Zjeżdżałka Skarbnik Gminy przedstawił zaległości w płatności czynszów za rok 2002. Wyjaśnił iż na dzień 31.12.2002r. nastąpił wzrost zaległości w stosunku do analogicznego okresu z roku ubiegłego o 1.700 zł.
Wykaz zaległości w załączeniu do protokółu.
Dyskusja:

 • Stanisław Krysicki - wyjaśnił iż wiele zaległości udało się ściągnąć. W kilku przypadkach podpisano porozumienie rozkładając spłatę zaległości na raty. Problem występuje z jednym dłużnikiem, który płaci bieżące należności, ale posiada znaczną zaległość z lat poprzednich i tych należności nie spłaca mimo iż została z nim zawarta umowa ustalająca tryb spłaty długu. Będą czynione dalsze starania o wyegzekwowanie tych należności.

Ponadto poinformował, że w jednym przypadku jest również problem ze spłatą należności za wykupione od gminy mieszkanie. Nabywca tłumaczy się złą sytuacją materialną i w związku z tym niemożnością wywiązania się z zawartej umowy.

 • Kazimierz Zaremba - stwierdził iż o ile sobie dobrze przypomina zaległość w nieopłaconym czynszu wynosiła ok. 16 tys. zł. Jaka kwota z tej zaległości została spłacona i czy płacony jest czynsz bieżący.

 • Skarbnik - wyjaśnił iż czynsz bieżący jest płacony, natomiast zaległość nadal wynosi 16 tys. zł.

Na tym dyskusję zakończono.
W punkcie 3 - Wójt wyjaśnił iż na razie nie wpłynie wniosek do Rady Gminy o wyrażenie zgody na sprzedaż wiatraka. W okresie od ostatniego posiedzenia Komisji doprowadzono do spotkania z osobami wnioskującymi o zakup tej nieruchmości. Na spotkaniu tym wyjaśniono wnioskodawcom iż nie wchodzi w grę sprzedaż nieruchomości, możliwa jest jedynie długoletnia dzierżawa. Zainteresowani obiecali przemyśleć propozycję i udzielić odpowiedzi. Do chwili obecnej taka nie wpłynęła. Ponadto Wójt wyjaśnił iż sprawa zagospodarowania wiatraka zostanie określona w opracowanym studium zagospodarowania tego terenu.
W dyskusji członkowie Komisji raczej skłaniali się za wydzierżawieniem tego obiektu niż jego sprzedażą. Padła również propozycja wykorzystania obiektu przez szkołę. Ostatecznie zaakceptowano propozycję Wójta.
W punkcie 4 - Wójt przedstawił sprawę podziału łąki naprzeciw Urzędu Gminy. Na wstępie przypomniał krótko całą sprawę. W roku 2000 miano wystąpić do Agencji z wnioskiem o przejęcie łąki i hipodromu. Z niewiadomych przyczyn wniosek taki nigdy nie trafił do Agencji i dlatego też Agencja wystąpiła z wnioskiem o podział łąki z dalszym zamiarem jej sprzedaży. Na pierwotną propozycję podziału łąki nie wyraził zgody Wójt. Spowodowało to wstrzymanie przejęcia tzw. Bażanciarni i innych terenów. Ostatecznie podział został przeprowadzony na warunkach postawionych przez Gminę. Obecnie gmina powróci do sprawy przejęcia Bażanciarni oraz pozostałego terenu łąki.
Dyskusja:

 • Kazimierz Zaremba - zwrócił uwagę by przy wykupie łąki zwrócić uwagę by nie zamknięto drogi dojazdowej do stadionu (droga biegnąca wzdłuż muru nad ogrodem).

 • Stanisław Krysicki - wyjaśnił iż zlecono geodetom zbadanie spraw własnościowych stadionu, ul. Sportowej i drogi wzdłuż ogrodu. W roku bieżącym będą czynione starania by ostatecznie załatwić sprawy własnościowe tych nieruchomości.

Na tym dyskusję zakończono.
W punkcie 5 Skarbnik Gminy przedstawił zmiany budżetu dokonane przez Wójta w ramach przysługujących mu kompetencji.
Zarządzenie w tej sprawie stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Dyskusji nie podjęto.
W punkcie 6 Irena Chajec przedstawiła informację nt. kontroli handlu obwoźnego. Odbyła się ona w dniu 13 marca 2003 r. W skład komisji kontrolnej wchodzili: pracownik Urzędu Gminy, funkcjonariusz Policji i pracownik SANEPIDU. Skontrolowano trzy podmioty gospodarcze.
Wnioski z kontroli stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
W dyskusji Wójt stwierdził iż w kwestii opłat za prowadzenie handlu obwoźnego nie zostaną podjęte żadne kroki do momentu aż nie będzie całkowitej pewności że będzie możliwe pełne egzekwowanie opłat. Podobne zdanie prezentował Przewodniczący Rady Gminy.
Radny Mikołajczyk wnioskował by informację o przeprowadzonej kontroli zamieścić w "Wieściach Pępowa" i poinformować pozostałych wnioskodawców.
Na tym dyskusję zakończono.
W punkcie 7 - wolne głosy i wnioski głos zabrali:

 • Zygmunt Gulcz - pytał w jakim stopniu spłynęła I rata podatku.

 • Skarbnik - wyjaśnił iż na dzień dzisiejszy do budżetu wpłynęło ok. 24% wymierzonego podatku.

 • Zygmunt Gulcz - pytał również czy osoby, które nie wpłaciły podatku złożyły wnioski o umorzenie bądź odroczenie podatku.

 • Skarbnik - oprócz petycji mieszkańców Czeluścina nie wpłynęły żadne wnioski.

 • Kazimierz Zaremba - stwierdził iż w najbliższym czasie odbędą się posiedzenia Komisji na których omówione zostanie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002 rok. Proponował by na tych posiedzeniach omówiono sprawę ściągalności podatków za I kwartał br.

 • Marek Popiołek - proponował zastanowić się nad korektą budżetu tzn. czy nie zrezygnować z realizacji niektórych inwestycji, głównie w tych miejscowościach gdzie mieszkańcy uchylają się od płacenia podatków.

 • Stanisław Krysicki - poinformował o planowanej wizycie holendrów oraz o swoim wyjeździe do Francji.


Dalszej dyskusji nie podjęto.
W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji.


Protokółowała Przewodniczący
Irena Chajec Zygmunt GulczInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2003-04-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie