Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół 24.04.2003

Protokół 24.04.2003


Protokół
posiedzenia Komisji Budżetu, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Działalności Gospodarczej
w dniu 24 kwietnia 2003 roku.


Posiedzeniu przewodniczył Zygmunt Gulcz przewodniczący Komisji. Komisja rozpoczęła się o godz. 900, a zakończyła o godz. 1245.
Obecni na posiedzeniu było 5 członków Komisji. Nieobecni byli: Eugeniusz Mikołajczyk i Wiesław Krajka. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: Stanisław Krysicki - Wójt Gminy, Ryszard Zjeżdżałka - Skarbnik Gminy i Kazimierz Zaremba - Przewodniczący Rady Gminy.
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok,

 2. Informacja nt. spływu I raty podatku,

 3. Wolne głosy i wnioski.

Powyższy porządek posiedzenia Komisja przyjęła jednomyślnie.

W punkcie 1 - Wójt poinformował, że budżet roku 2002 został zrównoważony. Oprócz dochodów gminy uzyskano środki z zewnątrz w kwocie ok. 400 tys. zł. Pochodziły one z: 150 tys. zł z powiatu,15 tys. zł z EFRWP na remont drogi w Pasierbach, 85 tys. zł z WFOŚ, 60 tys. zł z Energetyki, 100 tys. z MZWiKW w Strzelcach Wielkich na modernizację oczyszczalni ścieków.
Następnie Wójt stwierdził iż należy maksymalnie zejść z kredytów komercyjnych. Przy modernizacji oczyszczalni ścieków zaciągano różne kredyty i pożyczki, ale były one zaciągane na korzystnych warunkach. W chwili obecnej zadłużenie gminy jest w granicach rozsądku.
Na zakończenie stwierdził iż zarówno Zarząd jak i Wójt w roku 2002 gospodarowali środkami budżetowymi celowo i oszczędnie.
W dalszej części tego punktu Skarbnik Gminy omówił szczegółowo sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002 rok oraz przedstawił opinię RIO o powyższym sprawozdaniu. Sprawozdanie i opinia w załączeniu do protokółu.
Dyskusja:

 • Andrzej Nowakowski - pytał o następujące zagadnienia:

 1. jakim majątkiem dysponuje obrona cywilna,

 2. ilu jest mniej więcej petentów w OPS - ie i czym zajmują się zatrudnione tam opiekunki domowe.

 • Wójt - wyjaśnił iż: sprzęt obrony cywilnej znajduje się w magazynie w Urzędzie Gminy. Są tam maski, mundury i inne rzeczy. Opiekunki domowe sprawują opiekę nad osobami obłożnie chorymi. Ilość petentów w OPS - ie wynika ze sprawozdania tej jednostki.

 • Marek Popiołek - z czego wynika tak znaczny wzrost dochodów w podatku od środków transportowych,

 • Skarbnik - większe wpływy z podatku od środków transportowych wynikają ze zmiany zasad ich naliczania. Nie do końca trafnie zaplanowano dochody w tym dziale.

 • Zygmunt Gulcz -czy środki na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz środki na przeprowadzenie wyborów pochodzą z dotacji.

 • Skarbnik - wyjaśnił iż zarówno wybory jak i prowadzenie stałego rejestru wyborców finansowane jest w ramach dotacji.

 • Kazimierz Zaremba - pytał czy prowadzone są dalsze prace przy świetlicy w Czeluścinie (szambo i sprawy prądu). osobiście był za jak najszybszą realizacją tych zadań. Ponadto uważał iż obecnie kredyty nie są zbyt drogie i w ramach rozsądku należy je zaciągać. Rozważał kwestię przyspieszenia prac inwestycyjnych m.in. związane z rozbudową i modernizacją szkoły. Ponadto stwierdził iż w budżecie roku 2003 na kanalizację w centrum Pępowa przeznaczono 100 tys. zł. Koszt całej inwestycji wyniesie ok. 300 tys. zł. Brakujące środki miały pochodzić z dotacji z AWRSP z funduszy przeznaczonych na zagospodarowanie terenów popegeerowskich. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo czy ta dotacja spłynie. Rozważał czy na ten cel nie zagospodarować innych środków gdyż zdaniem Przewodniczącego istnieje pilna potrzeba realizacji tego zadania.

 • Wójt udzielił odpowiedzi przedmówcy i tak:

 1. Dla Czeluścina rozważa się możliwość zakupu szamba plastikowego by mieć pewność, że nie będą do niego wchodzić wody gruntowe,

 2. sprawy energii elektrycznej wymagają uzgodnień z energetyką,

 3. Realizacja budowy szkoły jest uzależniona od różnych procedur. Najwcześniejsze wejście na teren budowy będzie możliwe w miesiącu październiku.

 4. Z realizacją kanalizacji w centrum Pępowa należy poczekać na ostateczną decyzję Agencji. Może to potrwać kilka tygodni. Realizacja inwestycji przed otrzymaniem dotacji stanowi zagrożenie jej nie otrzymania. Agencja bowiem dotacji na zadania już zrealizowane.

 5. Zaproponował by zwiększyć planowane środki finansowe do 11 tys. zł na wymianę oświetlenia ulicznego. W ramach zaplanowanych 7 tys. zł nie da się zrealizować projektu na oświetlenie Kościuszkowa i ul. Parkowej w Pępowie. Za środki te dokonano inwentaryzacji istniejącego oświetlenia ulicznego.

Komisja propozycję tę zaopiniowała pozytywnie.
Dalszej dyskusji nie podjęto.
Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2002 Komisja zaopiniowała pozytywnie.
W punkcie 2 - Wójt przedstawił informację o płatności I raty podatku. Na dzień posiedzenia Komisji zaległości w płatności I raty podatku wyniosły 37 tys. zł. Według poszczególnych miejscowości zaległości te kształtowały się następująco:

 • Babkowice - 2.500 zł,

 • Czeluścin - 4.200 zł,

 • Gębice - 7.900 zł,

 • Kościuszkowo - 2.400 zł,

 • Krzekotowice - 1.000 zł,

 • Krzyżanki - 812 zł,

 • Ludwinowo - 2.700 zł,

 • Magdalenki - 1.200 zł,

 • Pasierby - 824 zł,

 • Pępowo - 4.300 zł,

 • Siedlec - 5.700 zł,

 • Skoraszewice - 2.600 zł,

 • Wilkonice - 1.000 zł,

Następnie wyjaśnił iż część podatników złożyła wnioski o odroczenie lub umorzenie podatku, natomiast część zalegających nie złożyła żadnych wniosków. Zalegającymi są w zasadzie ci sami podatnicy, którzy zalegali również w latach poprzednich. Zdarzają się też bardzo drobne zaległości, o których podatnicy najprawdopodobniej zapomnieli.
Dyskusja:

 • Zygmunt Gulcz - pytał ile w tych zaległościach wynosi podatek rolny.

 • Skarbnik - wyjaśnił przedmówcy iż ok. 27 tys. zł to zaległość podatku rolnego.

W punkcie 3 - wolne głosy i wnioski głos zabrali:

 • Zygmunt Gulcz - wnioskował o naprawę instalacji wodnej w świetlicy w Gębicach. Pytał również kiedy zostanie postawiona wiata autobusowa w Gębicach.

 • Marek Popiołek - poinformował, że mieszkańcy budynku przy ul. St. Nadstawek 4 wnioskują o wywiezienie gruzu oraz wyprostowania płotu wzdłuż rowu.

 • Wójt - wyjaśnił iż instalacja w świetlicy w Gębicach zostanie naprawiona, wiata zostanie postawiona po drugiej racie podatku. Wykonane zostaną prace w Pępowie przy ul. St. Nadstawek 4.

Dalszej dyskusji nie podjęto.

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji.


Protokółowała Przewodniczący
Irena Chajec Zygmunt GulczInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2003-04-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie