Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół 29.05.2003

Protokół 29.05.2003


Protokół
posiedzenia Komisji Budżetu, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Działalności Gospodarczej
w dniu 29 maja 2003 roku.Posiedzeniu przewodniczył Zygmunt Gulcz przewodniczący Komisji. Komisja rozpoczęła się o godz. 1300, a zakończyła o godz. 1530.
Obecnych na posiedzeniu Komisji byli wszyscy członkowie Komisji było 6 członków. Nieobecny był Janusz Pepliński. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: Stanisław Krysicki - Wójt Gminy, Ryszard Zjeżdżałka - Skarbnik Gminy, Kazimierz Zaremba - Przewodniczący Rady Gminy i Henryk Mikołajczak Kierownik Wydziału Inwestycji.
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Porządek posiedzenia:

  1. Realizacja zadań inwestycyjnych dot. ul. Polnej,

  2. Informacja o przebiegu kontroli finansowej Urzędu Gminy dokonanej przez Wydział Finansowy Urzędu Wojewódzkiego,

  3. Dyskusja nad zmianą systemu odpadów komunalnych,

  4. Informacja o remoncie sali posiedzeń w Urzędzie Gminy,

  5. Wolne głosy i wnioski.

Powyższy porządek posiedzenia Komisja przyjęła jednomyślnie.
W punkcie 1 - Stanisław Krysicki poinformował iż gmina otrzymała od Wojewody dotację w kwocie 53 tys. zł na budowę ulicy Polnej w Pępowie. Zadanie to jest zapisane w tegorocznym budżecie. Szacunkowy koszt całego zadania wynosi ok. 350 tys. zł. Za realizacją zadania przemawia m.in. to, że jeżeli nie będzie ono realizowane gmina straci przyznaną dotację. Aby zadanie zostało zrealizowane w całości należałoby zaciągnąć ok. 100 tys. zł kredytu, zaś pozostałe środki wygospodarować ze środków własnych. Droga budowana jest na wniosek mieszkańców tej ulicy. Realizacja powyższego zadania w niczym nie zagrozi w realizacji pozostałych inwestycji.
Pilnym zadaniem czekającym na realizację jest również budowa kanalizacji w Centrum Pępowa. Zadanie to jest również zapisane w budżecie. Jego koszt znacznie przewyższa zaplanowane środki, nie wiadomo również czy gmina otrzyma dotację z AWRSP. Realizacja zadania jest jednak pilna. Zaproponował by przystąpić do jego realizacji jednak termin zakończenia zadania zaplanować na koniec kwietnia roku 2004.
W dyskusji Zygmunt Gulcz pytał czy budowa kanalizacji i nawierzchni w jednym roku na ulicy Polnej nie stanowi zagrożenia. Henryk Mikołajczak stwierdził iż według opinii fachowców żadnego zagrożenia nie ma.
Innych uwag nie zgłoszono.
Komisja pozytywnie zaopiniowała realizację powyższych zadań inwestycyjnych.
W punkcie 2 Ryszard Zjeżdżałka przedstawił informację o przeprowadzonej kontroli finansowej w Urzędzie Gminy. Kontrolą objęto sposób wydatkowania dotacji celowych. Kontrola wypadła pozytywnie. Główne zastrzeżenia to: przestrzeganie terminu opracowywania planu zadań zleconych, uszczegółowienie ewidencji księgowej w zakresie zadań zleconych, dotrzymywanie terminu przekazywania środków finansowych do jednostek podległych. W trakcie kontroli nie stwierdzono niewłaściwego wykorzystania dotacji.
W punkcie 3 - Stanisław Krysicki - Wójt Gminy przedstawił propozycję nowych rozwiązań w zakresie zbiórki odpadów komunalnych. Zgodnie z nią dotychczasowe worki zastąpiłyby pojemniki. Zbiórką zajęłaby się wyspecjalizowana firma. Rozpatrywana jest propozycja firmy SKÓRTEX z Gizałek. Umowy o odbiór odpadów firma będzie zawierać bezpośrednio z mieszkańcami. Nie znaczy to iż byłaby to jedyna firma, która tego typu działalność będzie prowadziła. Koncesję na zbiórkę odpadów otrzymają wszystkie firmy, które tego typu usługi będą oferować. Wyboru firmy dokonają sami mieszkańcy.
Powyższą propozycję komisja zaopiniowała pozytywnie.
W punkcie 4 Skarbnik Gminy przedstawił koszty remontu sali posiedzeń w Urzędzie Gminy. Wyniosły one (bez mebli) 9.634 zł. Są to koszty materiałów, gdyż prace wykonali pracownicy Urzędu Gminy.
W punkcie 5 - wolne głosy i wnioski głos zabrali:

  • Eugeniusz Mikołajczyk - pytał co dalej z handlem obwoźnym, w Czeluścinie zlikwidowano automat telefoniczny, planuje się również likwidację linii autobusowej.

  • Stanisław Krysicki - stwierdził iż rozważa się możliwość wprowadzenia opłaty za handel obwoźny. Likwidacja automatu telefonicznego czy linii autobusowej jest niezależna od gminy. Najprawdopodobniej firmy te kierują się rachunkiem ekonomicznym.


Dalszej dyskusji nie podjęto.
W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji.


Protokółowała Przewodniczący
Irena Chajec Zygmunt GulczInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2003-05-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie