Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół 10.12.2003

Protokół 10.12.2003


Protokół
posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Wypoczynku
w dniu 10 grudnia 2002 roku.Posiedzeniu przewodniczył Marek Popiołek przewodniczący Komisji. Komisja rozpoczęła się o godz. 900, a zakończyła o godz. 1400.
Obecni na Komisji byli wszyscy członkowie. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: Stanisław Krysicki - Wójt Gminy i Ryszard Zjeżdżałka - Skarbnik Gminy.
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Porządek posiedzenia:

 1. Ukonstytuowanie się Komisji,

 2. Omówienie propozycji stawek podatkowych na 2003 rok,

 3. Omówienie projektu budżetu gminy na 2003 rok,

 4. Informacja Wójta o koncepcji budowy gimnazjum,

 5. Wolne głosy i wnioski.

Powyższy porządek posiedzenia Komisja przyjęła jednomyślnie.

W punkcie 1 dokonano wyboru Stanisława Idkowskiego na Zastępcę Przewodniczącego Komisji. Za wyborem głosowało 6 członków Komisji, nikt nie był przeciwny i 1 osoba wstrzymała się od głosu.
W punkcie 2 omówiono propozycje stawek podatkowych na rok 2003. Skarbnik wyjaśnił iż podatki w roku 2003 wzrosną średnio o stopień inflacji. Jest to kontynuacja polityki podatkowej z lat poprzednich. Niższy niż w roku 2002 będzie podatek rolny gdyż obniżyła się cena żyta. W niektórych pozycjach wzrosty są nieco wyższe, zaś w niektórych pozostają na poziomie roku 2002. W pozycji podatek od posiadania psów zaproponował wprowadzenie dodatkowego zwolnienia - po 1 psie na każde gospodarstwo domowe. W pozycji opłat administracyjnych dodatkowo zaproponował opłatę w wysokości 50 zł za wydanie wypisu lub odpisu z planu zagospodarowania przestrzennego.
Podatek od środków transportowych - proponowany wzrost od 3 - 5%.
Szczegółowe propozycje podatków i deklaracji podatkowych w załączeniu do protokółu.
Dyskusja:

 • Stanisław Idkowski - sugerował iż należy szczegółowo poinformować społeczeństwo o wszelkich zmianach w zakresie podatków.

 • Stanisław Krysicki - wyjaśnił iż będzie informacja na ten temat w "Wieściach Pępowa", będą kurendy oraz informacja na zebraniach wiejskich.

 • Zygmunt Gulcz - jaką wielkość stanowi podatek od środków transportowych w budżecie gminy.

 • Skarbnik - podatek od środków transportowych stanowi od 40 - 50 tys. zł rocznie.

 • Stanisław Grzelczak - pytał czy nie planuje się podwyższenia opłaty za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt.

 • Stanisław Krysicki - wyjaśnił iż wchodzi w życie system AJAX i świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt w niedługim czasie przestaną obowiązywać. Dlatego też zrezygnowano z podwyższania opłat za nie.

 • Marek Popiołek - zwrócił uwagę iż podatek od nieruchomości systematycznie jest podwyższany, a podatek rolny idzie w dół.

 • Stanisław Krysicki - wyjaśnił iż nie jest to zależne od gminy. Proponowana cena żyta jest stawką maksymalną ogłoszoną przez Prezesa GUS.

 • Marek Popiołek - kiedy zostanie spłacony wodociąg Wilkonice. Pytał również czy Związek Wodociągów i Kanalizacji płaci podatek od sieci wodociągowej.

 • Skarbnik Gminy - dokładny termin spłaty należności trudno przewidzieć. Może to nastąpić w przeciągu 2 - 3 lat. Wszystko zależeć będzie od zużycia wody. MZWiKW nie płaci podatku od sieci wodociągowej. Pobieranie podatku od tych urządzeń obciążyłoby odbiorców wody.

 • Stanisław Krysicki - poinformował członków Komisji, że cena wody na 2003 rok ustalona została w wysokości 1,93 zł, a ścieków w wysokości 1,87 zł.

 • Stanisław Idkowski - pytał czy koszty utrzymana wodociągów byłyby niższe, gdyby sprawy te były prowadzone w gminie.

 • Stanisław Krysicki - takiej kalkulacji nie przeprowadzono. Gdyby gmina chciała się wycofać ze Związku to taka możliwość istnieje, ale wówczas trzeba by utworzyć odrębne przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej. Jako samodzielne miałoby mniejszą siłę przebicia i mniejszą możliwość korzystania z różnych dotacji.

 • Zygmunt Gulcz - opowiedział się za przyjęciem propozycji podatkowych.

Dalszej dyskusji nie podjęto.
Proponowane stawki podatkowe na 2003 rok przyjęto jednomyślnie.
W punkcie 3 omówiono projekt budżetu gminy na 2003 roku. Zanim jednak przystąpiono do omówienia projektu budżetu Wójt przedstawił koncepcję rozbudowy szkoły. W budżecie na 2003 rok przeznaczono na ten cel 580 tys. zł. Do istniejącej szkoły planuje się dobudować skrzydło o ok. 1500 m2 powierzchni ( 12 izb lekcyjnych w tym 10 dużych, hol, zaplecze sanitarne i administracyjne). Byłby to budynek 2 piętrowy fizycznie połączony z obecnym budynkiem. Wraz z dobudową planowany jest remont starego obiektu - przebudowa dachu i wymiana okien. Obiekt miałby jednolity charakter i wspólną kotłownię. W kotłowni należałoby wymienić jedynie kotły na większej mocy. Szkoły miałyby oddzielne wejścia i oddzielne boiska. Gimnazjum mieściłoby się w części dobudowanej, Szkoła Podstawowa w obecnym budynku, a cały parter Szkoły Podstawowej przeznaczony byłby na przedszkole. Przebudowa parteru na potrzeby przedszkola stanowiłaby II fazę tej inwestycji i kosztowałaby ok. 300 tys. zł. Hala sportowa pełno wymiarowa byłaby budowana w dalszej perspektywie. Realizacja inwestycji nastąpi w przeciągu 2 - 3 lat. Środki finansowe to po 1,3 mln zł z dwóch budżetów i ok. 1 - 1,1 mln zł kredytu.
Komisja pozytywnie ustosunkowała się do przedstawionej propozycji. Dyskutowano również nt. wygospodarowania dla dzieci w szkole w Skoraszewicach miejsca na zajęcia sportowe.
W dalszej części tego punktu Skarbnik Gminy przedstawił członkom Komisji uchwałę budżetową - stanowi ona załącznik do niniejszego protokółu.
Następnie Wójt uzasadnił proponowany projekt budżetu gminy. Stwierdził iż jest to budżet prawdziwy oparty na realnych dochodach, na podstawie których zaplanowano wydatki budżetowe. W trakcie roku budżetowego na pewno zostaną pozyskane dodatkowe środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego i AWRSP. Zaplanowane środki winny wystarczyć na bezpieczne funkcjonowanie gminy i jej jednostek organizacyjnych. W ramach zadań inwestycyjnych oprócz modernizacji i rozbudowy szkoły rozważana jest budowa kanalizacji na ulicy Polnej, przełożenie chodników w Babkowicach, przy ul. St. Nadstawek w Pępowie, pobudowanie chodników przy ul. M.Orłonia i budowa chodnika w Gębicach. Planuje się też wymianę trzech wiat autobusowych, kopanie głównych rowów melioracyjnych, remonty dróg, tłuczenie kamienia. Pozyskanym tłuczniem planuje się utwardzenie drogi dojazdowej do wysypiska śmieci i drogi Kościuszkowo - Gębice. Ponadto planuje się budowę kanalizacji w Centrum Pępowa (100 tys. zł zapisane w budżecie) - zakres robót do uzgodnienia. Prowadzone będą dalsze remonty świetlic wiejskich - w Czeluścinie dalszy ciąg prac, w Krzekotowicach, remont dachu w Ludwinowie i remont świetlicy w Gębicach. W ostatnim przypadku prace będą prowadzone w uzgodnieniu z RKS-em. Planuje się również reelektryfikację oświetlenia ulicznego z uwzględnieniem instalacji oświetlenia w Kościuszkowie. Prowadzona będzie dalsza komputeryzacja Urzędu Gminy w ramach której planuje się skomputeryzowanie Urzędu Stanu Cywilnego, a pozostałe sprawy pozostają do uzgodnienia z Kierownikami Wydziałów Urzędu. W budynku Urzędu Gminy planuje się remont dwóch sal posiedzeń - sali ślubów i sali posiedzeń mieszczącej się w pomieszczeniach piwnicznych. Byłaby też konieczna wymiana okien, otynkowania budynku i wymiany pieca centralnego ogrzewania. Zadanie te będą jednak realizowane w miarę posiadania środków finansowych. Po podpisaniu umowy z GOS - MED.- em należałoby wykonać nową elewację Ośrodka Zdrowia.
W dyskusji nad projektem budżetu głos zabrali:

 • Stanisław Idkowski - wnioskował by przy reelektryfikacji oświetlenia ulicznego nie zapomnieć o instalacji oświetlenia na ulicy Parkowej.

 • Stanisław Krysicki - nie wykluczał takiej możliwości.

 • Stanisław Idkowski - pytał czy propozycja podwyższenia wynagrodzenia w Urzędzie Gminy o 5% nie jest zbyt wygórowana. Stwierdził iż duże środki przeznacza się na sport. Jego zdaniem działalność ta winna być przede wszystkim wspierana przez sponsorów. Następnie pytał czy środki planowane na promocję gminy nie wpłyną na rzecz Centrum Rozwoju Gminy. Pytał również czy Rada ma wpływ na wynagrodzenie w jednostkach organizacyjnych gminy.

 • Stanisław Krysicki - w budżecie zaplanowano 5% podwyżkę wynagrodzeń w Urzędzie Gminy. Ostatecznie o wielkości podwyżek zdecyduje Rada. Jeżeli będzie wola obniżenia i tak zdecyduje Rada wynagrodzenia wzrosną mniej. Środki na promocję gminy nie są przeznaczone dla Centrum Rozwoju Gminy, chociaż nie należy wykluczyć że jakieś zadania z tego zakresu zostaną zlecone do wykonania przez CRG. Wynagrodzenia w szkole ustalane są przez MEN. Takie same wynagrodzenia winni otrzymywać pracownicy przedszkoli, ale na te wynagrodzenia nie ma już środków z Ministerstwa.

 • Marek Popiołek - pytał jaka jest relacja płacowa między pracownikami szkół i przedszkoli a urzędnikami.

 • Skarbnik Gminy - średnia w gimnazjum ok. 2.200 zł. W Urzędzie jest znacznie mniejsza.

 • Zygmunt Gulcz - kto będzie rozdzielał środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz dlaczego wzrastają koszty utrzymania Rady Gminy. Ponadto pytał co wchodzi w zakres szkoleń rolniczych.

 • Stanisław Krysicki - wyjaśnił iż na szkolenia rolnicze przeznacza się 10 tys. zł. W ramach tych środków planuje się przeprowadzenie szkoleń rolniczych i prowadzenie polityki informacyjnej. Zwiększono środki na utrzymanie Rady Gminy gdyż zakłada się iż Rada będzie aktywna. Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli są w dyspozycji Dyrektorów Szkół.

 • Zygmunt Gulcz - stwierdził iż batalia o dotację do CRG trwa już od bardzo dawna. Ocena działania CRG była różna i zależna od układu w Radzie Gminy. Uważał iż aby uaktywnić działania CRG należy przydzielać środki nie w formie dotacji lecz na konkretne zadania. Nie należy izolować tej instytucji od gminy tylko zweryfikować współpracę z nią i na bazie realnych i efektywnych wydatków ją realizować.

 • Marek Popiołek - pytał jak wyglądała realizacja zleconych CRG zadań.

 • Stanisław Idkowski - pytał czy prawdą jest że CRG zainwestowało 20% środków w kawiarenkę internetową.

 • Stanisław Krysicki - ogólny koszt Gminnej pracowni internetowej wyniósł 67 tys. zł. Zaplanowana dotacja do CRG na 2002 roku wynosiła 25 tys. zł, z tego wydatkowano 15.500 zł. Podpisano umowy na 3 zadania. Nie zrealizowano umowy dotyczącej współpracy z giełdą rolno - ogrodniczą. Jak będzie wyglądała współpraca w roku 2003 dopiero się okaże. Strona internetowa została zrobiona i na dzień dzisiejszy działa (www.pepowo.pl). Folder został przygotowany ale są do niego pewne uwagi. Odnośnie szkoleń rolniczych wyjaśnił iż dopóki nie zostanie przedstawiona lista uczestników tych szkoleń to umowa w tej sprawie nie zostanie podpisana.

 • Marek Popiołek - pytał czy nie należałoby zlecić wykonanie folderu komuś innemu lub dokonać zakupu odpowiedniego sprzętu i folder wykonać w ramach Urzędu.

 • Stanisław Krysicki - wyjaśnił iż docelowo zostanie wymieniony sprzęt komputerowy w Urzędzie Gminy. O zleceniu wykonania folderu przez CRG zdecydował Zarząd. Szkolenia rolnicze muszą być zlecane gdyż w Urzędzie nie ma kto tego robić.

 • Skarbnik Gminy - wyjaśnił iż w najbliższych latach nie będzie można korzystać z funduszów pomocowych Unii Europejskiej, gdyż na inwestycje oświatowe środków nie ma.

 • Stanisław Krysicki - poinformował, że w projekcie budżetu należy jeszcze znaleźć 6 tys. na sprawy związane z ochroną środowiska.

 • Zygmunt Gulcz - wnioskował o kompleksową ocenę nauczania w szkołach. W związku z tym proponował spowodowanie kontroli kompleksowej przez instancje oświatowe w Gimnazjum.

Powyższy wniosek członkowie Komisji poparli jednomyślnie.
Na tym dyskusję zakończono.
Wniosek Stanisława Idkowskiego o obniżenie podwyżek dla pracowników Urzędu nie uzyskał akceptacji (2 za, 5 przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu).
Całość projektu budżetu jednomyślnie zaopiniowano pozytywnie.
Kolejny punkt porządku posiedzenia stał się bezprzedmiotowy gdyż koncepcję modernizacji i rozbudowy szkoły Wójt omówił w punkcie poprzednim - przed projektem budżetu.
W Kolejnym punkcie - wolne głosy i wnioski - głos zabrali:

 • Stanisław Krysicki - poinformował, że na najbliższej sesji Rada ma wyznaczyć drugiego przedstawiciela do Zgromadzenia MZW i KW w Strzelcach Wielkich. Ze swej strony zaproponował Zygmunta Gulcza z racji iż pełni on tę funkcję od momentu przystąpienia gminy do tego Związku i posiada doświadczenie w tych sprawach. Komisja poparła tę propozycję.

Następnie poinformował, że na kolejnej sesji w dniu 30.12.2002r. trzeba będzie wyznaczyć drugiego przedstawiciela do MZT "Wielkopolska Gościnna". Zaznaczył iż rozmawiał w tej sprawie z Przewodniczącym Zarządu Związku Panem Marianem Poślednikiem i oświadczył on że stawia swą osobę do dyspozycji.

 • Ryszard Kaczmarek - proponował by nie odsuwać Pana Poślednika od działalności w Związku Turystycznym gdyż posiada on doświadczenie w kierowaniu nim.

 • Stanisław Idkowski - proponował rozliczenie działalności "Wielkopolski Gościnnej".

W związku z pewnymi niejasnościami prawnymi, czy do Zgromadzenia związku można wyznaczyć osobę spoza składu Rady na posiedzeniu Komisji nie podjęto decyzji w tej sprawie.

 • Ryszard Kaczmarek - proponował, aby w Skoraszewicach zagospodarować tereny pod działalność sportową.

Na tym dyskusję zakończono.

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji.Protokółowała Przewodniczący
Irena Chajec Marek PopiołekInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2003-12-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie