Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół 16.01.2003

Protokół 16.01.2003


Protokół
posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Wypoczynku
w dniu 16 stycznia 2003 roku.Posiedzeniu przewodniczył Marek Popiołek przewodniczący Komisji. Komisja rozpoczęła się o godz. 1000, a zakończyła o godz. 1400.
Obecnych na Komisji było 6 członków Komisji. Nieobecny był Zygmunt Gulcz. Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli zaproszeni goście - Dyrektorzy Szkół, przedstawiciele Rad Pedagogicznych, przewodniczący Rad Rodziców, przedstawiciele Związków Zawodowych, Architekt oraz Wójt i pracownicy Urzędu.
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie koncepcji rozbudowy i modernizacji szkoły,

 2. Omówienie koncepcji utworzenia zespołu szkół,

 3. Ustalenie planu pracy Komisji,

 4. Wolne głosy i wnioski.

Powyższy porządek posiedzenia Komisja przyjęła jednomyślnie.

W punkcie 1 Wójt przedstawił koncepcję rozbudowy i modernizacji szkoły. Szczegóły projektu przedstawił architekt. Rozbudowa polegać będzie na dobudowaniu skrzydła od ulicy Krótkiej o pow. 1350 m2 . W dobudowanej części mieścić się będzie 12 izb lekcyjnych, zaplecze socjalne i administracyjne. Pomieszczenia fizycznie połączone będą z dotychczasowym obiektem. W ramach tego zadania przewiduje się modernizację starego obiektu w zakresie przebudowy dachu i wymiany okien. Planuje się też przebudowę kotłowni oraz bloku żywieniowego. Zdaniem architekta istniejąca szkoła w najbliższym czasie wymagałaby przebudowy, gdyż nie spełnia ona na dzień dzisiejszy podstawowych parametrów. Koszt inwestycji to ok. 1350 zł za1 m2.
Dyskusja:

 • Barbara Ptak - pytała o usytuowanie boiska, powierzchnię sal lekcyjnych i zaplecza.

 • Architekt - powierzchnia sal lekcyjnych ma wynosić 52 m2 - na 24 uczniów, boiska będą oddzielne dla każdej ze szkół.

 • Krystyna Klepacka - pytała gdzie będą zlokalizowane poszczególne szkoły, a gdzie przedszkole.

 • Architekt - gimnazjum będzie mieścić się w części dobudowanej, przedszkole na parterze szkoły podstawowej, pozostałe pomieszczenia będą do dyspozycji szkoły podstawowej.

 • Barbara Ptak - gdzie będą usytuowane szatnie.

 • Architekt - nie przewiduje się oddzielnych pomieszczeń na szatnie. Będą one na korytarzach.

 • Andrzej Nowakowski - pytał jak zostanie rozwiązany system grzewczy.

 • Architekt - obecna kotłownia musi ulec przebudowie. Proponuje się kotłownię na bazie trzech rozdzielaczy.

 • Barbara Ptak - pytała o wymiary pracowni informatycznych,

 • Architekt - powierzchnie pracowni informatycznych mają wynosić 48 m2 - 16 stanowisk.

Następnie wyjaśnił iż koszt budowy szkoły na nowym terenie, bez mediów wynosiłby ok. 2000 tys. zł za m2, a koszt dobudowy ok. 1200 zł za m2.
Koszt dokumentacji technicznej - 3 - 3,5% wartości inwestycji.
Wyjaśnił również iż to co zaprezentował jest tylko koncepcją, szczegóły będą dopracowane na etapie sporządzania projektu technicznego obiektu i będą szeroko konsultowane.
Na tym dyskusję zakończono.
W kolejnym punkcie omówiono koncepcję utworzenia zespołu szkół. Wójt wyjaśnił iż jest to spotkanie konsultacyjne. Komisja w sprawie utworzenia zespołu szkół decyzji nie podejmuje tylko wydaje swoją opinię na ten temat. Ostateczna decyzja należy do kompetencji Rady Gminy. Wyjaśnił również iż nie podjęto jeszcze w tej sprawie żadnych decyzji. Podjęcie jej zostanie poprzedzone wieloma konsultacjami, również z udziałem przedstawicieli Kuratorium i zachowaniem wszystkich obowiązujących procedur prawnych.
Następnie stwierdził iż w 1999 roku ustawa o systemie oświaty zakładała, że zespoły szkół będą mogły funkcjonować przez okres trzech lat. Na dzień dzisiejszy przepisy się zmieniły i funkcjonowanie zespołów szkół jest możliwe. Zaznaczył, że osobiście od początku był za utworzeniem zespołu, ale zrobiono inaczej. Za utworzeniem zespołu przemawia to, że szkoły mieszczą się w jednym budynku i powinny być administrowane przez jedną osobę. Pod uwagę brane są również sprawy finansowe i administracyjne. Nie jest niczyją intencją pozbawianie kogoś pracy czy coś tym rodzaju.
Dyskusja:

 • Krystyna Klepacka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pępowie - stwierdziła iż poprzednio uważała, że najlepszym rozwiązaniem byłby zespół szkół, który funkcjonowałby do momentu aż szkoły zostaną rozdzielone. Wówczas została przekonana, że zespół szkół to rzecz doraźna i że przy rozdziale będzie łatwiej sięgać po środki z zewnątrz. Obecnie pracuje jej się bardzo dobrze i nie ukrywa że boi się proponowanych zmian gdyż wie iż w parze z nimi pójdą na pewno ruchy kadrowe.

 • Barbara Ptak - Dyrektor Gimnazjum w Pępowie - stwierdziła iż jednym z głównych założeń reformy było rozdzielenie dzieci młodszych od starszych. Od początku była za oddzieleniem gimnazjum i utworzeniem oddzielnej szkoły. Patrząc z perspektywy czasu była to jej zdaniem bardzo dobra decyzja. Jako Dyrektor uważa, że gimnazjum działa dobrze, a jeżeli są jakieś uwagi to prosiła o ich wyartykułowanie.

 • Urszula Łakomy - Przewodnicząca Rady Rodziców w Gimnazjum - wyjaśniła iż w roku 1999 rodzice uważali, że rozdzielenie szkół było absurdalne. Patrząc z perspektywy czasu rozwiązanie to się sprawdziło i podział ten jest zauważalny. Istnieje również podział kadry nauczycielskiej i to pozytywnie wpływa na świadomość dzieci.

 • Stanisław Idkowski - wyjaśnił iż dzieci pozostaną tam gdzie dotychczas, uczone będą przez tych samych nauczycieli, zaś połączenie dotyczyć będzie głównie spraw administracyjnych.

 • Barbara Ptak - poinformowała iż w powiecie działają zespoły szkół tylko w trzech gminach. Osobiście jest zdecydowaną przeciwniczką tworzenia dużych molochów, gdyż praca wychowawcza będzie o wiele trudniejsza. Zaznaczyła iż młodzież gimnazjalna to młodzież trudna chociażby ze względu na wchodzenie w wiek dojrzewania. Praca wychowawcza w gimnazjum wymaga wiele wysiłku, a przy utworzeniu zespołu szkół może nie być tak efektywna.

Ponadto stwierdziła iż od początku tworzyła nową kadrę nauczycielską dla gimnazjum i dopiero w ubiegłym roku udało się ją stworzyć. Teraz znów mają zachodzić zmiany. Powtórzyła pytanie iż jeżeli są uwagi do zarządzania szkołą to chciałby je poznać.

 • Urszula Łakomy - uważała iż w szkołach molochach trudniej dotrzeć do dzieci, trudniej do nauczycieli czy rodziców. W mniejszych szkołach ta więź między rodzicami, nauczycielami i dziećmi jest ściślejsza i daje to lepsze efekty.

 • Jacek Migdalski - przedstawiciel Związków Zawodowych - opowiadał się za utworzeniem zespołu szkół. Wiąże się to jego zdaniem z lepszym zarządzaniem, oszczędnościami finansowymi, lepszą organizacją pracy, a przede wszystkim lepszą organizacją w momencie rozbudowy szkoły.

 • Barbara Ptak - opowiadała się za oddzielną kadrą nauczycielską dla gimnazjum, umiejącą pracować z dorastającą młodzieżą.

 • Andrzej Nowakowski - stwierdził że w całej sprawie głównie chodzi o zlikwidowanie etatu dyrektora. Osobiście zna przypadki gdzie jedna osoba administruje wieloma szkołami i prosperują one bardzo dobrze.

 • Ryszard Jarus - przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Pępowie - uważał iż skoro zapadła już decyzja o rozbudowie istniejącej szkoły to nie ma innego wyjścia niż utworzenie zespołu szkół i zarządzanie całym obiektem przez jedną osobę.

 • Stefan Kempa - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach - nie wypowiadał się odnośnie tworzenia zespołu szkół, gdyż jak stwierdził sprawa nie dotyczy szkoły w Skoraszewicach. Odniósł się jednak do ewentualnej propozycji utworzenia zespołu administracyjnego szkół. Jego zdaniem jest to zły pomysł, który będzie ograniczał samodzielność dyrektorów.

 • Krystyna Klepacka - uważała iż wszyscy winni wsłuchać się w głos otoczenia. Nie można w tym wypadku polegać jedynie na zdaniu dyrektorów szkół. Zdanie dyrektorów można by uznać za stronnicze gdyż można by ich podejrzewać o obronę własnych stanowisk.

 • Barbara Ptak - ponownie powtórzyła pytanie iż chciałaby się dowiedzieć co jest złe w obecnej sytuacji, że proponuje się zmiany.

 • Paweł Andrzejewski - przedstawiciel Związków Zawodowych - prosił by radni nie utrudniali pracy w szkole.

 • Stanisław Idkowski - pytał w jakim momencie Rada przeszkadza w pracy szkole.

 • Kazimierz Zaremba - stwierdził iż w 1999 roku, kiedy proponowano rozdział szkół mówiono m.in. o oszczędnościach finansowych. Na dzisiaj jego zdaniem rozdział szkół nie sprawdził się. Słuchając wypowiedzi można wywnioskować iż utworzenie zespołu szkół spowoduje wielką krzywdę dzieciom. Tak jednak się nie stanie. Reorganizacji podlegać będą jedynie sprawy administracyjne, kadrowe itp. Dla uczniów nic się nie zmieni.

 • Hanna Grobelna - przedstawiciel Rady Pedagogicznej Gimnazjum - pytała czy likwidacja szkół nie pociągnie za sobą skutków finansowych (odprawy dla nauczycieli itp.).

Stwierdziła również iż gimnazjum posiada swój aparat administracyjny. Czy po proponowanych zmianach coś się w tym zakresie zmieni.

 • Kazimierz Zaremba - wyjaśnił iż poprzednio Kodeks Pracy przewidywał w przypadku reorganizacji zakładu pracy procedurę zwolnienia pracowników i ponownego nawiązania z nimi stosunku pracy, co wiązało się z wypłaceniem odpraw. Obecnie (zaznaczył iż nie jest do końca tego pewien) jest zapis iż w przypadku gdy nie następuje zmiana zakładu pracy tylko jego połączenie czy przekształcenie a pracownicy pozostają nadal w nim zatrudnieni nie występują przesłanki do wypłacania odpraw. Zaznaczył iż sprawy te zostaną dokładnie wyjaśnione w dalszym toku postępowania.

 • Barbara Ptak - zauważyła, że pod koniec czerwca odbyły się konkursy na stanowiska Dyrektorów szkół. Co od tego czasu się zmieniło, że trzeba zmienić zasady funkcjonowania szkół. Dlaczego wówczas nie proponowano tych zmian.

 • Stefan Kempa - prosił o sprecyzowanie czy proponowane rozwiązanie ma funkcjonować tylko na okres budowy czy niezależnie od niej.

 • Stanisław Idkowski - wyjaśnił powody proponowanych zmian. Stwierdził iż podczas kampanii wyborczej takie postulaty zgłaszali wyborcy. Obecnie Rada realizując postulaty wyborców takie rozwiązanie Wójtowi proponuje. Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie jednak podjęta po rozpatrzeniu wszystkich analiz finansowych.

 • Stanisław Krysicki - po części ustosunkował się do prowadzonej dyskusji. Wyjaśnił iż nazwa jednostki byłaby następująca Zespół Szkół w Pępowie - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. W niedługim czasie opracowana zostanie pogłębiona analiza finansowa szkół. Obędą się kolejne spotkania konsultacyjne w tym również z udziałem przedstawiciela Kuratorium.

Na zakończenie wyjaśnił iż głównym powodem proponowanych zmian jest usprawnienie zarządzania systemem oświaty w gminie.
Na tym dyskusję zakończono.
W punkcie 3 posiedzenia ustalono plan pracy Komisji na rok 2003.

 • Omówienie spraw oświatowych - konsultacja koncepcji rozbudowy gimnazjum i modernizacji szkoły Podstawowej, omówienie koncepcji utworzenia zespołu szkół, ustalenie planu pracy Komisji.

 • Omówienie spraw oświaty - dalsze konsultacje w sprawie utworzenia zespołu szkół,

 • Spotkanie z przedstawicielami LZS,

 • Omówienie spraw z zakresu kultury - sprawy organizacyjne gminnej biblioteki,

 • Omówienie spraw związanych z działalnością CSK i świetlic wiejskich oraz wizytacja świetlic wiejskich.

 • rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok,

 • rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 r.

 • zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2004 rok,

 • zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2004 rok,

 • inne sprawy bieżące gminy.

W kolejnym punkcie - wolne głosy i wnioski - głos zabrali:

 • Stanisław Krysicki - poinformował o rozmowach prowadzonych z Centrum Rozwoju Gminy nt. funkcjonowania pracowni internetowej. Na dzień dzisiejszy swoje warunki przedstawiło CRG - m.in. 1800 zł dzierżawy miesięcznie i ograniczony zakres udostępnienia dla mieszkańców. W związku z tym iż propozycja CRG jest nie do przyjęcia, Wójt zaproponował swoją. Kolejne spotkanie w tej sprawie odbędzie się po 20 stycznia i jeżeli nie dojdzie do porozumienia może pracownia zostanie przeniesiona do pomieszczeń przeznaczonych na bibliotekę. na dzień dzisiejszy powołano również Komisję Inwentaryzacyjną, której zadaniem jest spisanie zainstalowanego tam sprzętu. Do sprawowania nadzoru nad działalnością pracowni wyznaczono Jacka Śląskiego. Jeżeli chodzi o zlecenie CRG innych zadań w br. to rozmowy będą prowadzone po dokonaniu rozliczenia umów z roku 2002. Nie wszystkie bowiem zadania do końca zostały zrealizowane.

 • Ryszard Kaczmarek - pytał czy istnieje możliwość udostępnienia szkolnej pracowni internetowej dla młodzieży w Skoraszewicach.

 • Stanisław Krysicki - stwierdził iż w Skoraszewicach prowadzone są zajęcia pozalekcyjne w zakresie informatyki i tam dzieci mogą korzystać z internetu. Jeżeli chodzi o dodatkowe godziny to należy zrobić rozeznanie w zakresie możliwości i obsługi instruktorskiej i dopiero wówczas podjąć jakieś decyzje. Nie ukrywał iż wiąże się to z dodatkowymi kosztami.

 • Marek Popiołek - wrócił do tematu pracowni internetowej usytuowanej w CRG. Jego zdaniem pracownia ta w tym właśnie miejscu nie spełni swojego zadania. Osobiście był zdania, że pracownia ta winna zostać przeniesiona do pomieszczeń w CSK - przygotowanych pod potrzeby biblioteki. Zaznaczył iż nie będzie to ograniczać zajęć szkolnych gdyż młodzież szkolna może korzystać z pracowni przed lekcjami wychowania fizycznego, które również odbywają się w sali CSK. W związku z tym pytał członków Komisji czy w przypadku przyjęcia tego wariantu byłaby zgoda na przeznaczenie w budżecie gminy ok. 3 tys. zł na przygotowanie sieci komputerowej w omawianym pomieszczeniu.

Członkowie Komisji zaakceptowali przedstawioną propozycję.
Na tym dyskusję zakończono.

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji.Protokółowała Przewodniczący
Irena Chajec Marek PopiołekInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2003-01-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie