Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół 7.02.2003

Protokół 7.02.2003


Protokół
posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Wypoczynku
w dniu 7 lutego 2003 roku.Posiedzeniu przewodniczył Marek Popiołek przewodniczący Komisji. Komisja rozpoczęła się o godz. 1200, a zakończyła o godz. 1415.
Obecnych na Komisji było 6 członków Komisji. Nieobecny był Stanisław Idkowski. Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli zaproszeni goście - Stanisław Krysicki - Wójt Gminy, Kazimierz Zaremba - Przewodniczący Rady Gminy Pępowo, Urszula Wabińska - Sekretarz Gminy, Krystyna Klepacka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pępowie, Barbara Ptak - Dyrektor Gimnazjum w Pępowie, Jacek Śląski - Kierownik Wydziału Kultury i Sportu.
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Porządek posiedzenia:

 1. Dalsze konsultacje w sprawie utworzenia Zespołu Szkół,

 2. Wyrażenie opinii w sprawie umowy najmu sali internetowej

 3. Wolne głosy i wnioski.

Powyższy porządek posiedzenia Komisja przyjęła jednomyślnie.

W punkcie 1 - Stanisław Krysicki poinformował iż na posiedzenie został zaproszony
przedstawiciel Kuratorium P. Krystian Maćkowiak. Przysłał jednak pismo iż z uwagi na znaczne zaangażowanie w prace w komisjach kwalifikacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli w posiedzeniu we wskazanym terminie nie będzie mógł uczestniczyć. Wobec tego zaproponował by na posiedzeniu ograniczyć się do informacji jak przebiegają prace związane z utworzeniem zespołu szkół. Dalej poinformował, że jest w przygotowaniu statut Zespołu Szkół, który wraz z aktem założycielskim zostanie przesłany do zaopiniowania Radom Pedagogicznym. Do ustalenia pozostaje sprawa przedszkola czy ma ono wchodzić w zespół szkół czy nie. Należy również ustalić czy w Zespole szkół mają funkcjonować dwie czy jedna Rady Pedagogiczne (ustawa dopuszcza obydwie możliwości), czy w Zespole ma być 1 zastępca dyrektora czy dwóch, należy uszczegółowić zapis dotyczący obsługi administracyjnej, czy w szkole w Siedlcu potrzebna jest sprzątaczka na pełny etat czy nie. Podział etatów pozostaje do rozstrzygnięcia. Na zakończenie stwierdził iż dokonano symulacji finansowej z której wynika iż powołanie zespołu szkół da oszczędności rzędu 52 tys. zł rocznie.
Dyskusja:

 • Krystyna Klepacka - wyjaśniła iż przedszkole jest przypisane w statucie szkoły podstawowej. Sprzątaczka w przedszkolu spełnia jednocześnie pomoc techniczną (ubiera dzieci, pomaga im w toalecie, przygotowuje zabawy itp.) Sprzątanie zaczyna się po zakończeniu działalności dydaktycznej. Dodatkowo ta osoba zajmuje się przygotowaniem śniadań. Jeżeli chodzi o szkołę w Siedlcu to proporcja etatów sprzątaczek do ilości uczniów jest przesadzona. Być może należałoby tę sprawę zweryfikować.

 • Kazimierz Zaremba - stwierdził iż rozpoczął się proces przygotowawczy do utworzenia zespołu szkół. Pytał do kiedy powinna zapaść ostateczna decyzja w tej sprawie. Dalej zauważył iż oszczędności finansowe o których wspominał wójt nie nastąpią w roku bieżącym, gdyż zespół zacznie funkcjonować dopiero od września. Pytał również czy w związku z połączeniem szkół będą występować wypłaty odszkodowań z tytułu wypowiedzenia warunków pracy i kogo one będą obejmować. Stwierdził, że projekt statutu winien zostać przedłożony do zaopiniowania Radom Pedagogicznym i Kuratorium. Cała procedura powinna być szeroko dyskutowana i zakończona podjęciem decyzji ostatecznej. Fakt utworzenia zespołu szkół nie wiąże się z jednoczesnym uchwaleniem jego statutu. Na zakończenie pytał czy termin 28 lutego jest terminem wiążącym do utworzenia zespołu szkół by mógł on funkcjonować od 1 września 2003r.

 • Stanisław Krysicki - wyjaśnił iż termin 28 luty nie jest terminem ostatecznym do podjęcia tej decyzji. Decyzja ta może zostać podjęta również w marcu lub kwietniu. Zgodził się iż oszczędności o których wspominał nastąpią w roku przyszłym. Projekt statutu Zespołu Szkół jest przygotowywany i zgodnie z ustawą o systemie oświaty zostanie przekazany do zaopiniowania wszystkim uprawnionym organom.

 • Zygmunt Gulcz - uważał iż jeżeli nie ma przeciwwskazań uchwałę w sprawie utworzenia zespołu szkół należałoby podjąć w miesiącu lutym, pod warunkiem jednak iż zostaną zakończone konsultacje w tej sprawie.

 • Stanisław Krysicki - stwierdził iż w przyszłym tygodniu tj. po 10 lutego zostanie przesłany akt założycielski i projekt statutu radom pedagogicznym. Pozostanie tylko uzyskanie opinii kuratorium.

 • Kazimierz Zaremba - stwierdził iż pozostaje również do ustalenia jak będzie wyglądał podział środków budżetowych, umowy o pracę dla nauczycieli itp.

 • Krystyna Klepacka - wyjaśniła iż z tego co się orientuje będzie jedna umowa o pracę a podział czynności będzie wynikał z arkusza organizacyjnego. Odnośnie podziału budżetu wyjaśniła iż podejrzewa i koszty utrzymania obiektu będą wspólne natomiast koszty pracownicze będą rozdzielone na poszczególne szkoły.

 • Stanisław Krysicki - proponował by sprawa ta była ponownie przedyskutowana na posiedzeniu Komisji ok. 19 lutego br.

 • Marek Popiołek - zaproponował by przedyskutować jeszcze liczbę wicedyrektorów szkół. Osobiście opowiadał się za dwoma wicedyrektorami.

 • Zygmunt Gulcz- opowiadał się za liczbą dwóch wicedyrektorów. Jego zdaniem główny dyrektor winien być administratorem całości, zaś poszczególni Wicedyrektorzy powinni być odpowiedzialni za stronę dydaktyczną poszczególnych szkół.

 • Stanisław Krysicki - prosił dyrektora gimnazjum o wykaz godzin lekcyjnych z zakresu informatyki odbywających się w gminnej pracowni internetowej.

Na tym dyskusję zakończono.
W punkcie 2 - Wójt Gminy stwierdził iż nie jest jego celem likwidacja Centrum Rozwoju Gminy. Powiedział to w kontekście artykułu jaki ukazał się w Gazecie Poznańskiej. Jego zdaniem Stowarzyszenie to powinno jednak funkcjonować zgodnie z obowiązującym prawem tzn. nie na dotychczasowych zasadach przyznawania dotacji tylko na podstawie realizacji zleconych zadań określonych w stosownych umowach. Ze strony CRG jest propozycja (co wynika również z artykułu w Gazecie Poznańskiej) by biuro dotyczące informacji europejskiej mieściło się w CRG a nie w Urzędzie Gminy. Stwierdził iż osobiście nie jest tego zwolennikiem. W związku z koniecznością przygotowania pomieszczeń do tych celów zachodzi pilna potrzeba wyprowadzenia biblioteki i przeznaczenia jej dotychczasowych pomieszczeń na biuro informacji europejskiej, biuro ODR i agenta ubezpieczeniowego. Gminna Pracownia Internetowa musi pozostać dalej w pomieszczeniach CRG gdyż nie ma wolnych pomieszczeń do których mogłaby zostać przeprowadzona. Na dzień dzisiejszy została przeprowadzona inwentaryzacja kawiarenki internetowej. Koszty jej utrzymania będą proporcjonalne rozłożone na Gimnazjum i Urząd Gminy. Koszty dzierżawy byłyby wliczone w koszt przeprowadzonego remontu tego pomieszczenia. Byłaby możliwość przeprowadzania tam odpłatnych kursów komputerowych ale za zgodą właściciela czyli gminy i po podpisaniu stosownych umów. Nadzór nad działalnością pracowni pełnił będzie Jacek Śląski.
Dyskusja:

 • Zygmunt Gulcz - zauważył iż Gminna Pracownia Internetowa ma służyć mieszkańcom tej gminy. Udostępnianie jej przez godzinę dziennie jest stanowczo za mało. Jego zdaniem lepszym rozwiązaniem byłoby udostępnianie jej np. 2 lub 3 razy w tygodniu przez 3 godziny dziennie.

 • Kazimierz Zaremba - stwierdził iż biuro informacji europejskiej winno być w Urzędzie Gminy. Proponował by poczekać z przeprowadzaniem ODR i przenieść je do tych pomieszczeń w momencie gdy zwolni się to pomieszczenie. W innych gminach te biura mieszczą się przy bibliotekach.

 • Stanisław Krysicki - stwierdził iż ODR również zajmuje się informacją europejską i działanie wspólnie z tym biurem byłoby wskazane.

 • Kazimierz Zaremba - uważał iż najlepszym rozwiązaniem byłoby przeniesienie Gminnej Pracowni Internetowej do pomieszczeń CSK. Na dzień dzisiejszy jest to jednak niemożliwe z powodu braku pomieszczeń. Współpraca z CRG musi zostać odpowiednio skorelowana i odbywać się według zawartych umów. Na działalność Pracowni internetowej musi zostać spisana bardzo szczegółowa umowa. W koszty dzierżawy pomieszczenia winny wchodzić koszty energii elektrycznej, sprzątania, ogrzewania itp. Obsługa osobowa powinna się zamknąć w kwocie 10 tys. zł na rok.

 • Marek Popiołek - był za połączeniem biura informacji europejskiej i ODR. Zastanawiał się jak rozliczyć w kosztach utrzymania Pracowni Internetowej koszt sprzątania i korzystania z mediów. Ponadto zwrócił uwagę iż organizowane są tam płatne kursy komputerowe na których ktoś zarabia czyli prowadzi działalność komercyjną.

 • Kazimierz Zaremba - wyjaśnił iż pomieszczenie kawiarenki sprzątane jest przez sprzątaczkę gimnazjum i tak powinno pozostać tyko np. 25% kosztów wynagrodzenia sprzątaczki winno się znaleźć w umowie dzierżawy. Na działalność komercyjną winna zostać spisana stosowna umowa i część dochodów z tej działalności np. 20% winna być dochodem gminy. Z dochodów tych winien być finansowany zakup tuszu, tonera czy papieru. Koszty bezpłatnego udostępniania kawiarenki mieszkańcom muszą zostać pokryte z budżetu gminy.

 • Jacek Śląski - stwierdził iż trudno zakładać dobrą wolę obu stron. Kontrola nad zużyciem materiałów będzie praktycznie żadna i niemożliwa do przeprowadzenia. Spisanie umowy, która będzie zbyt skomplikowana do niczego dobrego nie doprowadzi. Zaproponował oddanie kawiarenki do dyspozycji CRG.

 • Stanisław Krysicki - wyjaśnił iż istniała konieczność odtworzenia pracowni dla szkoły i dlatego zgodzono się na utworzenie kawiarenki internetowej licząc na możliwość dogadania się z CRG. Z przeprowadzonej debaty wynika iż całkowita działalność Pracowni Internetowej winna być uregulowana oddzielnymi umowami np. za czynsz, nadzór, kursy, zaś zużycie energii elektrycznej winno być rozliczone na wszystkich użytkowników. W poczet czynszu zostaną wliczone koszty remontu pomieszczenia i dlatego czynsz nie będzie płacony.

 • Marek Popiołek - pytał czy zostały rozliczone ubiegłoroczne umowy z CRG.

 • Stanisław Krysicki - wyjaśnił iż na dzień posiedzenia Komisji umowy nie zostały rozliczone. W ubiegłym roku CRG otrzymało (łącznie z umorzeniem podatku) ok. 30 tys. zł. Strona internetowa prowadzona będzie przez Urząd Gminy.

Na zakończenie dyskusji ustalono: Kwestię Gminnej Pracowni Internetowej przekazano do rozwiązania Wójtowi wg stosownych umów.
W punkcie wolne głosy i wnioski głos zabrali:

 • Stanisław Krysicki - poinformował, że najbliższa sesja Rady Gminy odbędzie się pod koniec lutego. Na sesji tej zostaną zaproponowane zmiany w budżecie gminy na 2003r. Głównie chodzi o zabezpieczenie środków finansowych na przygotowanie zadania inwestycyjnego - wymiany oświetlenia ulicznego. Potrzebne są też środki na dotację dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach. Środki na powyższe cele zostaną wygospodarowane z oszczędności w Gimnazjum.

 • Kazimierz Zaremba - proponował by środki finansowe na powyższe zadania znaleźć w innym dziale budżetu, a nie z oszczędności w Gimnazjum.

Na tym dyskusję zakończono.

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji.Protokółowała Przewodniczący
Irena Chajec Marek PopiołekInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2003-02-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie