Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół z kontroli wykonania budżetu gminy za 2002 rok

Protokół z kontroli wykonania budżetu gminy za 2002 rok


Protokół
z kontroli wykonania budżetu gminy za 2002 rok przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Pępowo.


Kontroli przewodniczył Wiesław Krajka przewodniczący Komisji. Kontrolę przeprowadzono w dniach 19,20 i 26 marca br. oraz w dniu 11.04.br.
W kontroli uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji. Wyjaśnień udzielał Ryszard Zjeżdżałka - Skarbnik Gminy, Stanisław Krysicki - Wójt Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy.
Listy obecności w załączeniu do niniejszego protokółu.


19.03.2003r.


Na posiedzeniu tym Skarbnik Gminy omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2002 rok - stanowi ono załącznik do niniejszego protokółu.
Uwagi zgłoszone do sprawozdania:

 • Wiesław Krajka - pytał o koszty przystosowania lokalu dla potrzeb biblioteki oraz o koszty dowozu dzieci do szkół (pobierane przez przewoźnika).

 • Stanisław Idkowski - pytał czy w kosztach utrzymania wysypiska śmieci wliczone jest wynagrodzenie zatrudnionego tam pracownika oraz na jakiej podstawie wydatkowano w roku 2002 środki finansowe na remont pomieszczenia w CRG przeznaczonego na kawiarenkę internetową.

 • Janusz Bzodek - pytał czy w koszty dowozu dzieci do szkół wliczony jest dojazd przewoźnika oraz na co zostały wydatkowane środki finansowe w dziale promocja.

 • Skarbnik Gminy - udzielił odpowiedzi na powyższe pytania i tak:

 1. Koszty remontu pomieszczenia na bibliotekę wykazane będą w budżecie roku 2003,

 2. W kosztach dowozu dzieci do szkół ok. 118 tys. zł stanowią koszty przewoźnika,

 3. Wynagrodzenie pracownika opiekującego się wysypiskiem śmieci wykazane jest łącznie z pracownikami służb technicznych,

 4. Sprawy remontu pomieszczenia w CRG uregulowane zostały w obecnie spisanej umowie,

 5. Zgodnie z obecną umową na dowóz dzieci do szkół przewoźnik nie może wliczać dojazdu do kosztów dowozu dzieci do szkół,

 6. Wydatkowane środki na promocję gminy przeznaczono na zakup drobnych rzeczy reklamowych.


W dalszej części tego posiedzenia Przewodniczący Komisji poinformował iż otrzymał pismo od P. E. Mikołajczyka w którym to prosi on o poinformowanie go w jakim terminie zostanie przeprowadzona kontrola w szkole. W związku z tym iż pismo zostało sprecyzowane bardzo ogólnie Przewodniczący prosił o doprecyzowanie go tzn. czy wnioskodawcy chodzi o całościową kontrolę działalności szkoły, czy o kontrolę wydatków związanych z dowozem dzieci do szkół. Dalej wyjaśnił, że zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej, przyjętym na sesji w dniu 28 lutego br. kontrola gminnych jednostek zaplanowana jest na IV kwartał br. zaś kontrola wydatków związanych z dowozem dzieci do szkół będzie prowadzona przy obecnej kontroli wykonania budżetu gminy.
P. Mikołajczyk oświadczył, że chodzi mu o kontrolę całości działalności szkół, a kontrola w IV kwartale go nie satysfakcjonuje gdyż wtedy już nie będzie gimnazjum.
Po wyjaśnieniach Komisji, że mimo iż gimnazjum nie będzie funkcjonować to jego kontrola będzie możliwa gdyż dokumenty podlegające kontroli pozostaną, P. Mikołajczyk oświadczył iż w takim razie chodzi mu o kontrolę wydatków związanych z dowozem dzieci do szkół. Stwierdził również iż oczekuje pisemnej odpowiedzi na złożone pismo.
Następnie powołane na pierwszym posiedzeniu zespoły kontrolne przystąpiły do szczegółowej kontroli wykonania budżetu gminy i tak:

 1. Zespół kontrolny J. Bzodek, A. Kempa - kontrola ściągalności podatków, czynszów i dzierżaw i podejmowanych czynności w celu ściągnięcia zaległości.

 2. Zespół kontrolny St. Idkowski, E. Mikołajczyk - kontrola wydatków na OSP i LZS oraz wydatków na kawiarenkę internetową.

 3. Zespół kontrolny W. Krajka - kontrola przeprowadzonych przetargów.20.03.2003r.

Zespoły kontrolne kontynuowały kontrolę powyższych zagadnień. Pierwszy zespół kontrolny dodatkowo sprawdził prawidłowość udzielonych w roku 2002 ulg inwestycyjnych.
Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Komisji poinformował o przeprowadzonej kontroli dokumentacji przetargowej z 2002r. Stwierdził iż dokumentacja nie budzi zastrzeżeń. Prawie w każdym przetargu czynnikiem decydującym o wyborze oferty była cena. Wyjątek stanowi przetarg na dowóz dzieci do szkół, gdzie w 80 % czynnikiem decydującym była cena, zaś w 20 % były to inne czynniki m.in. stan techniczny pojazdów, doświadczenie itp. Poinformował również iż w jednym przypadku wykonane prace przekroczyły wartość przetargu tj. przy budowie ulicy Polnej. Mieściły się one jednak w ramach dopuszczalnej kwoty, a spowodowane były tym iż w trakcie prac wystąpiły nieprzewidziane sprawy, które musiały zostać wykonane.
Następnie na wniosek P. Stanisława Idkowskiego Komisja ustaliła iż kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 26.03. br. i poświęcone zostanie kontroli wydatków na dowóz dzieci w oparciu o dokumenty będące w posiadaniu Urzędu Gminy.


26.03.2003r.

Komisja kontrolowała wydatki na dowóz dzieci do szkół. Skontrolowała następujące dokumenty:

 1. Dokumentację przetargową,

 2. Umowę na dowóz dzieci,

 3. Faktury na dowóz dzieci.

W związku z tym iż w aktach Urzędu Gminy znajdowały się tylko faktury bez jakichkolwiek załączników Komisja zawnioskowała do Wójta by zwrócił się on do przewoźnika o dostarczenie kart pracy. Następnie ustalono iż kontrola tego zagadnienia będzie kontynuowana po dostarczeniu powyższych dokumentów.
Ponadto ustalono iż na kolejne posiedzenie Komisji zostanie zaproszony Wójt Gminy.

11.04.2003r.

W posiedzeniu Komisji udział wziął Wójt i Skarbnik Gminy. Tematem tego posiedzenia było wyjaśnienie wątpliwości powstałych w trakcie kontroli oraz spisanie protokółu pokontrolnego.
Zanim jednak przystąpiono do omówienia wątpliwości i wniosków z kontroli P. Stanisław Idkowski zgłosił wniosek by kontrolę przewozów autobusowych wyłączyć z obecnej kontroli i kontynuować ją później, a obecnie skupić się tylko na kontroli wykonania budżetu gminy.
Komisja powyższy wniosek zaakceptowała.
Wątpliwości i wnioski z kontroli:

 • Stanisław Idkowski - pytał jak wygląda umowa na kawiarenkę internetową i czy koszty poniesione na jej remont mają w niej odbicie. Zwrócił również uwagę na fakt iż faktury na zakupy dla OSP potwierdzane są tylko przez Prezesa lub Komendanta ZOSP. Miał wątpliwość czy nie powinny one być potwierdzane przez Naczelnika lub Komendanta OSP do której trafił zakupiony towar.

 • Janusz Bzodek - pytał jakie czynności są podejmowane w celu wyeliminowania zaległości podatkowych. oraz jak gmina zamierza wyegzekwować zaległy czynsz za sklep w Pępowie ( od p. Gaworskiej).

Pytał również jak została załatwiona sprawa telefonu komórkowego byłego Wójta.

 • Wójt wyjaśnił powyższe wątpliwości:

 1. Koszty remontu kawiarenki internetowej mają odbicie w spisanej umowie na dzierżawę tego pomieszczenia.

 2. W ubr. wydano zarządzenie by wszystkie zakupy dla OSP potwierdzane były przez Prezesa P. Snelę. Nie wymagano potwierdzenia przez OSP do których one trafiały. Jeżeli jednak jest taka sugestia to nic nie stoi na przeszkodzie by zacząć wymagać tego typu potwierdzeń. Ustalono zatem iż przy wykonywaniu drobnych remontów czy zakupów do faktur należy dołączać krótki protokół potwierdzający wykonanie zadania czy potwierdzenia przeznaczenia dokonanych zakupów .

 3. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wykorzystywane są wszystkie możliwości dozwolone przez prawo - począwszy od upomnienia, poprzez postępowanie komornicze i w przypadku niemożności ściągnięcia przez Komornika na wpisaniu zaległości na hipotekę dłużnika.

 4. P. Gaworska płaci czynsz bieżący, nie spłaca zaś zaległości z lat poprzednich. W sprawie spłaty zaległości była spisana stosowna umowa (jeszcze przez poprzedniego Wójta) której osoba ta nie realizuje. Obecnie zostaną przeprowadzone ponowne rozmowy.

 5. Sprawa telefonu komórkowego byłego wójta nie została do końca załatwiona.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący podsumował wyniki kontroli. Stwierdził iż ogólnie brak jest zastrzeżeń. Dalej pytał czy przy ustalaniu kryteriów przetargów nie można by oprócz ceny uwzględnić innych warunków jak np. wiarygodność firmy.
Wójt wyjaśnił iż taka możliwość istnieje tylko przy tego typu kryteriach rozpatrzenie przetargu zależeć będzie również od subiektywnego uznania. Najbardziej czytelnym jest jednak kryterium cenowe.

Po powyższych wyjaśnieniach Komisja opracowała opinię o wykonaniu budżetu gminy w 2002 r. wraz z wnioskiem o udzielenie Wójtowi absolutorium z tego tytułu. Opinia i wniosek w załączeniu do protokółu.

Na zakończenie posiedzenia Komisja jednogłośnie powołała Zespół kontrolny w składzie Stanisław Idkowski i Eugeniusz Mikołajczyk do przeprowadzenia kontroli wydatków związanych z dowozem dzieci do szkół.
Ustalono iż zgodnie ze Statutem Gminy Pępowo Komisja ma 21 dni na przeprowadzenie tej kontroli.

Na tym protokół zakończono.Pępowo, dnia 11.04.2003r. Podpisy Komisji:

Przewodniczący Wiesław Krajka
Z-ca Przew. Stanisław Idkowski
Członkowie: Janusz Bzodek, Andrzej Kempa, Eugeniusz MikołajczykInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2003-03-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie