Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół 5.02.2003

Protokół 5.02.2003


Protokół
posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska
w dniu 5 lutego 2003 roku.


Posiedzeniu przewodniczył Janusz Bzodek - Przewodniczący Komisji . Komisja rozpoczęła się o godz. 1000, a zakończyła o 1415.
Obecnych na posiedzeniu Komisji było 6 członków -nieobecny był Tomasz Bujak. W posiedzeniu udział wzięli również przedstawiciele władz samorządowych, Izb Rolniczych, Sołtysi, przedstawiciel biura terenowego ARiMR w Gostyniu i przedstawiciel ODR.
Listy obecności w załączeniu do niniejszego protokółu.
Porządek Posiedzenia Komisji:

 1. Informacja o przebiegu zebrań sprawozdawczo - wyborczych do samorządów wsi,

 2. Informacja o planie działania Izb Rolniczych i aktualnej sytuacji wsi,

 3. Udział ODR w pracach na rzecz wsi,

 4. Informacja o działaniu systemu IACS (AJAX),

 5. Informacja o zadaniach gminy w zakresie ochrony środowiska w świetle nowych przepisów prawnych,

 6. Ustalenie planu pracy Komisji na 2003 rok,

 7. Wolne głosy i wnioski.


W punkcie 1 - informację o przebiegu zebrań sprawozdawczo - wyborczych do
samorządów wsi przedstawił Wójt Stanisław Krysicki. Poinformował, że zebrania sprawozdawczo wyborcze odbyły się w planowanym terminie tj. od 13-29.01.2003r. Wybrano 13 Sołtysów, nowe Rady Sołeckie i Komisje Rewizyjne. Wybrano dwóch nowych Sołtysów tj. Pana Jana Kmiecika w Krzyżankach i Panią Helenę Betowską w Ludwinowie. W pozostałych miejscowościach funkcje sołtysów pełnić będą dotychczasowe osoby. Ogółem w zebraniach wzięło udział 550 osób. Na zebraniach zgłoszono 40 wniosków i propozycji. Część wniosków zostało już zapisanych w budżecie, pozostałe będą poddane gruntownej analizie. Na zebraniach poruszano również sprawy związane z Unią Europejską. Ze strony gminy zaprezentowany został projekt rozbudowy i modernizacji szkoły.
Atmosfera zebrań była spokojna.
Informację przyjęto bez dyskusji.
W punkcie 2 - nowo wybrani członkowie Izby Rolniczej ( Andrzej Nowacki i Antoni Rogala) zaprezentowali plan działania Izby Rolniczej, jej strukturę oraz stanowisko Izby w sprawie aktualnej sytuacji wsi. Izby Rolnicze działają od 1995r., jej członkami są rolnicy w tym również członkowie Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych. Do zadań Izb Rolniczych należy m. in. podejmowanie działań na rzecz wsi w tym również opiniowanie aktów prawnych dotyczących wsi i rolnictwa. Ostatnie działanie Izb Rolniczych to spotkanie z przedstawicielami ARiMR gdzie omawiano sprawy dotyczące wdrażania systemu IACS, sygnalizowanie trudnej sytuacji w rolnictwie m.in. poprzez uczestniczenie w legalnej demonstracji w Gostyniu.
Szczegółowa informacja z działalności Izb Rolniczych stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Dyskusja:

 • Janusz Bzodek - zauważył iż dotychczasowa działalność Izb Rolniczych nie była dobrze postrzegana. Obecnie wybrani przedstawiciele starają się aktywnie działać. Działania Izb Rolniczych mają jednak charakter ograniczony i w większości ograniczają się konsultacji i opinii. Mimo tego działalność Izb Rolniczych należy wspierać.

 • Jan Kmiecik - uważał iż Izby Rolnicze muszą się wykazać szerokimi działaniami. Główne ich zadanie to praca z mieszkańcami wsi, ich łączenie i zachęcanie do wspólnych działań. Następnie ustosunkował się do trudnej sytuacji w rolnictwie i wydarzeń mających miejsce podczas protestu rolniczego w Krajewicach.

 • Stanisław Krysicki - wyraził wolę współpracy z Izbami Rolniczymi. Stwierdził iż pierwsze działania nowo wybranych członków wskazują na ich dużą aktywność. Negatywnie ocenił prasowe informacje nt. mających miejsce protestów rolniczych. Główną przyczyną tych protestów zdaniem Wójta jest brak spójności w polityce rolnej co powoduje problemy i prowadzi do wybuchów społecznych. Samorządy nie zmienią polityki rolnej państwa, ale mogą wspierać rolników w inny sposób.

 • Antoni Rogala - podziękował za słowa otuchy co jego zdaniem stanowi zachętę dalszego aktywnego działania. Zwrócił się do sołtysów jako lokalnych liderów by wyszli z szeroką informacją do mieszkańców swoich wsi i powodowali ich jednoczenie się. Jego zdaniem by sprostać obecnym i przyszłym przeciwnością należałoby stworzyć jedno silne ugrupowanie rolnicze.

 • Andrzej Nowakowski - zwrócił się do przedstawicieli Izby Rolniczej by wystosowali informację do mieszkańców gminy z ostrzeżeniem dotyczącym kupowania bydła z niepewnych źródeł gdyż bardzo często są to sztuki chore na białaczkę.

 • Andrzej Nowacki - wyjaśnił iż poruszona sprawa zostanie przedstawiona na spotkaniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii.

Na tym dyskusję zakończono.
W punkcie 3 - przedstawiciel ODR Maciej Maciejewski przedstawił informację nt. udziału ODR w pracach na rzecz wsi. Stwierdził iż ODR będzie się starał włączyć w walkę o poprawę warunków na wsi. Działania ODR będą głównie polegały na dostarczaniu rolnikom informacji o warunkach technicznych i możliwościach obniżenia kosztów produkcji. Będzie prowadzone doradztwo ekonomiczne, szkolenia nt. korzystania z kredytów czy środków przedakcesyjnych oraz wdrażania systemu IACS. Będą również szkolenia chemizacyjne dające rolnikom uprawnienia do wykonywania zabiegów ochrony roślin itp. Ponadto ODR deklaruje wolę współpracy z Izbą Rolniczą. ODR zajmie się również organizacją drobnych imprez kulturalno sportowych oraz szkoleniami i kursami z zakresu organizacji gospodarstw domowych.
Na zakończenie zachęcał by rolnicy wychodzili w kierunku ODR z własnymi inicjatywami i propozycjami.
Dyskusja:

 • Andrzej Nowakowski - proponował organizowanie kursów z zakresu doradztwa rolniczego w okresie zimowym, zapraszanie na szkolenia przedstawicieli firm oferujących środki do produkcji rolnej, organizowanie spotkań ze specjalistami w zakresie materiału siewnego itp.

 • Maciej Maciejewski - wyjaśnił iż ODR proponuje rolnikom spotkanie z fachowcami nt. obniżenia kosztów produkcji w rolnictwie a nie z firmami handlującymi.

 • Antoni Rogala - stwierdził iż była propozycja zorganizowania szkolenia nt. analizy kosztów w produkcji rolniczej. W tej sprawie rozmawiano z CRG i okazało się że takie szkolenie w najbliższym czasie jest organizowane. Brak jest jednak dostatecznej informacji na ten temat i dlaczego rolnicy mają ponosić koszty tego szkolenia.

 • Stanisław Krysicki - wyjaśnił iż CRG miało zorganizować szkolenie już w ubiegłym roku. Do dnia dzisiejszego jednak nie została przedstawiona lista uczestników szkolenia. Sprawa ta zostanie wyjaśniona. Następnie poinformował że od 1.03. br. mają powstać w gminach biura informacji europejskiej. W związku z tym poszukiwane są dwie osoby, minimum z licencjatem w kierunku humanistycznym.

 • Maciej Maciejewski - zgłosił gotowość pomocy rolnikom przy obliczaniu kosztów produkcji rolniczej.

Na tym dyskusję zakończono.
W punkcie 4 - przedstawiciel biura terenowego ARiMR w Gostyniu przedstawił informację nt. wdrażania i działania systemu IACS. Odpowiedzialną za wdrożenie tego systemu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. By system działał muszą zostać stworzone komputerowe bazy dotyczące zwierząt gospodarczych, działek rolnych, system wniosków pomocowych i zintegrowany system kontroli. Obecnie ruszyło znakowanie zwierząt (kolczykowanie). Zadanie to wykonywane jest z małym opóźnieniem, spowodowanym brakiem kolczyków, opóźnieniem w podpisaniu umów z lekarzami weterynarii itp. W gminie Pępowo akcję kolczykowania wykonuje lekarz weterynarii P. Staszyk. Akcja ta ma się zakończyć do końca marca br. Za akcję kolczykowania płaci budżet państwa. Po zakończeniu akcji kolczykowania te same osoby będą upoważnione do wykonywania czynności dokolczykowywania. Od 2004 roku kolczyki będą płatne (ok. 4 zł dla 1 szt.). W III kwartale br. rolnicy winni złożyć zapotrzebowanie na pulę kolczyków na rok 2004. Od 2004 roku kolczykowanie zwierząt będzie w gestii rolników.
Terenowe Biuro ARiMR mieści się w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej. Pracuje w nim 6 osób w tym jeden geodeta. Każdy rolnik musi sam wypełnić księgę stada i prowadzić ją na bieżąco. Ewidencja ta będzie niezbędna przy składaniu wniosków o dotację. Druki systemowe do wszystkich zmian zachodzących w stadzie zwierząt są dostępne w biurze Agencji.
Jako ostatnia zostanie prowadzona ewidencja trzody chlewnej. Jej zasady nie są jeszcze do końca znane.
Szczegółowe zasady funkcjonowania programu w załączeniu do niniejszego protokółu.
W dyskusji zwracano uwagę na sprawy organizacyjne i tak: pytano w jakim terminie należy zgłaszać urodzone zwierzę do kolczykowania ( w terminie 7 dni winno być zakolczykowane, i następnych 7 dni zgłoszone do ewidencji), co ze sztukami padłymi ( każda musi być zgłoszona do wykreślenia z ewidencji), gdzie należy się zgłaszać po duplikat kolczyka (do wykonawcy czyli lekarza weterynarii który dokonał kolczykowania), kto powinien prowadzić księgę stada ( rolnik osobiście), czy istnieją programy komputerowe do kontroli obrotu stada (nie), jak będzie funkcjonował rejestr działek rolnych ( na dzień dzisiejszy geodezja przygotowuje wszystkie działki pod potrzeby agencji).
Na tym dyskusję zakończono.
W punkcie 5 - Henryk Mikołajczak Kierownik Wydziału Inwestycji przedstawił informację o zadaniach gminy w zakresie ochrony środowiska w świetle nowych przepisów prawnych. Wyjaśnił iż na dzień dzisiejszy zagadnienie to reguluje 39 aktów prawnych. Prawo ochrony środowiska jest obecnie dość restrykcyjne. Uregulowano w nim zasady korzystania ze środowiska jak również zasady uzyskiwania różnego rodzaju zezwoleń. Zasady korzystania z wód i gospodarkę ściekową reguluje prawo wodne. Są przepisy regulujące gospodarkę odpadami a także utrzymanie czystości i porządku w gminach. Przed gminą stoi zadanie uporządkowania gospodarki wodami opadowymi i związku z tym poniesienie kosztów przygotowania niezbędnej dokumentacji. Należy również podjąć decyzję co dalej z gospodarką odpadami. Na dzień 1.03.2003r. należy uzyskać nowe pozwolenie na składowanie odpadów. Należy się zastanowić jak te sprawy w perspektywie załatwić, może przez przeprowadzenie publicznej dyskusji. Należy uregulować sprawę szamb - zewidencjonować je oraz żądać od ich właścicieli okazania się dowodem dostarczenia ścieków do odpowiednich punktów. Należy się również zastanowić nad dalszą budową kanalizacji. Należy opracować nowe zasady utrzymywania czystości i porządku w gminach.
Dyskusja:

 • Stanisław Krysicki - wyjaśnił iż intencją przygotowanej informacji było zasygnalizowanie problemów stojących przed gminą w zakresie ochrony środowiska.

 • Andrzej Nowakowski - czy przedstawione uregulowania prawne dotyczą również ścieków z obór i chlewni.

 • Henryk Mikołajczak - sprawy te reguluje na dzisiaj ustawa o nawozach.

Na tym dyskusję zakończono.
W punkcie 6 ustalono plan pracy Komisji na 2003 rok. Zagadnienia którymi komisja zamierza się zająć w 2003 roku to:

 • kontrola działalności wysypiska śmieci i oczyszczalni

 • zapoznanie się z działalnością spółek wodnych,

 • spotkanie z przedstawicielami spółdzielczości obsługującej rolnictwo,

 • rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok,

 • informacja o realizacji zadań przez Izby Rolnicze,

 • spotkanie z przedstawicielami ARiMR nt. działania systemu IACS,

 • zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych oraz budżetu gminy na 2004 rok.

Szczegółowy plan pracy zostanie opracowany do dnia sesji w m-cu lutym br.
W punkcie 7 - wolne głosy i wnioski - głos zabrali:
- Stanisław Krysicki - poinformował, że pod koniec lutego odbędzie się sesja Rady Gminy Pępowo, której tematem będzie m.in. sprawa utworzenia zespołu szkół. Zespół będzie się składał z trzech podmiotów : Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola. W zakresie obsługi administracyjnej można zlikwidować półtora etatu co da oszczędność ok. 35 tys. zł. Ustawa o systemie oświaty nie zabrania tworzenia oddzielnych rad pedagogicznych dla każdej ze szkół, nie ma też przeciwwskazań by była jedna Rada Pedagogiczna. W związku z reorganizacją obecni dyrektorzy dostaną wypowiedzenie warunków pracy i zostanie ogłoszony nowy konkurs na dyrektora Zespołu szkół. Należy również opracować nowy statut Zespołu, który musi zostać zaopiniowany przez Rady Pedagogiczne. Opinie te nie są wiążące dla organu prowadzącego. Wybór Wicedyrektorów leży w gestii Dyrektora Zespołu po zasięgnięciu opinii Wójta. Następnie poinformował iż na najbliższej sesji zostaną zaproponowane zmiany w budżecie, a mianowicie zwiększenie wydatków. Podjęto już kroki w sprawie zmiany oświetlenia ulicznego i należy w budżecie przeznaczyć środki na przygotowanie tego zadania (ok. 15 tys. zł). Jest też wniosek Ośrodka Interwencji Kryzysowej z Piasków o dofinansowanie (proponuje się przeznaczyć na ten cel ok. 4 tys. zł). Obecnie przebywa tam również 1 rodzina z gminy Pępowo.
Na tym dyskusję zakończono.


W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenie zakończono.Protokółowała Przewodniczący
Irena Chajec Janusz BzodekInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2003-02-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie