Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół 23.04.2003

Protokół 23.04.2003


Protokół
posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej
i Ochrony Środowiska
w dniu 23 kwietnia 2003 roku.


Posiedzeniu przewodniczył Janusz Bzodek - Przewodniczący Komisji . Komisja rozpoczęła się o godz. 1000, a zakończyła o 1230.
Obecnych na posiedzeniu Komisji było 6 członków -nieobecny był Tomasz Bujak. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: Stanisław Krysicki - Wójt Gminy, Ryszard Zjeżdżałka - Skarbnik Gminy, Kazimierz Zaremba - Przewodniczący Rady Gminy oraz Walerian Wierzyk Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej.
Listy obecności w załączeniu do niniejszego protokółu.
Porządek Posiedzenia Komisji:
1. Zapoznanie się z działalnością gminnej spółki wodnej,

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2002 rok,

 2. Informacja nt. spływu I raty podatku.

 3. Wolne głosy i wnioski.

Powyższy porządek posiedzenia Komisja przyjęła bez uwag.

W punkcie 1 Walerian Wierzyk Prezes Gminnej Spółki Wodnej przedstawił działalność spółki w roku 2002 oraz zarys programu działania spółki na 2003 rok. Budżet spółki wodnej w roku 2002 był następujący: stan środków finansowych na początku roku wynosił 515,12 zł, składki członkowskie za 2002 r. - 41.837,91 zł, otrzymana dotacja - 4221 zł, odsetki 10,52 zł. Ogółem dochody w roku 2002 wyniosły 46.069,43 zł.
Wydatki w roku 2002 były następujące: odmulono 6.094 m rowów za kwotę 17.721,29 zł, na naprawę dren wydatkowano 15.840,42 zł, koszty ogólne (prowadzenie biura oraz prowizje dla osób zbierających składki) wyniosły 11.648,31 zł. Ogółem w roku 2002 wydatkowano 45.210,02 zł. Stan konta na koniec 2002 roku wyniósł - 1.374,53 zł.
Świadczenia rzeczowe (SK i RKS) wyceniono na kwotę 16.362 zł.
Zaległości w płatnościach składek wynoszą ogółem 20.810,83 zł w tym za rok 2002 8.235 zł.
Na dzień dzisiejszy trudno ocenić jaki będzie spływ składki w roku 2003. Tylko nieliczne miejscowości się rozliczyły z poboru składki. Poborcami są sołtysi a w niektórych miejscowościach przedstawiciele spółek wodnych. W bieżącym roku spółka wykopała już odcinek rowu w Magdalenkach za kwotę 3566 zł. Do konserwacji dren spółka posiada zatrudnioną firmę. W bieżącym roku mało jest usług w tym zakresie.
Dyskusja:

 • Kazimierz Zaremba - zwracał uwagę by prace wykonywane przez spółkę były skorelowane z pracami wykonywanymi przez Urząd Gminy. Ponadto pytał czy jest prowadzony monitoring hydroforni w Krzyżankach, by nie doszło tam do skażenia ujęcia wody, podobnie jak to ma miejsce w Bukownicy.

 • Andrzej Nowakowski - zwracał uwagę na konieczność posiadania map obrazujących sieć drenarską.

 • Stanisław Krysicki - pozytywnie ocenił działania spółki wodnej. Stwierdził iż wspólne działania gminy, spółki i powiatu pozwoliły na odmulenie w ubiegłym roku ok. 11 km rowów melioracyjnych.

 • Walerian Wierzyk - wyjaśnił iż map z siecią drenarską nie ma. Nie zostały one udostępnione przez Gostyń. Ponadto zwrócił uwagę iż są skargi na niektórych mieszkańców Krzyżanek iż odprowadzają do rowów melioracyjnych różne nieczystości z gospodarstw i to w dużych ilościach. Zwrócił również uwagę na problem lasów. Część rowów melioracyjnych biegnie przez las, których spółka nie kopie. Należałoby przeprowadzić rozmowy z przedstawicielami lasów by sprawy te skorelować.

 • Wójt zobowiązał się iż takie rozmowy będą przeprowadzone.

Na tym dyskusję zakończono.
W punkcie 2 Ryszard Zjeżdżałka Skarbnik Gminy przestawił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2002 - stanowi ono załącznik do niniejszego protokółu.
Następnie Wójt poinformował, że w roku 2002 pozyskano ok. 400 tys. zł środków z zewnątrz. Były to m. in. 150 tys. zł z powiatu,15 tys. zł z EFRWP na remont drogi w Pasierbach, 85 tys. zł z WFOŚ, 60 tys. zł z Energetyki, 100 tys. z MZWiKW w Strzelcach Wielkich.
Ponadto stwierdził iż Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie oceniła wykonanie budżetu - z niewielkimi uwagami co do przekazanego sprawozdania.
Opinia RIO w załączeniu do protokółu.
Dyskusja:

 • Kazimierz Zaremba - apelował o dyskusję nt. sprawozdania z wykonania budżetu gminy na sesji absolutoryjnej.

Następnie prosił o wyjaśnienie następujących spraw:

 1. Różnicy między dochodami a wydatkami - z czego ona wynika,

 2. Jakie były faktyczne wydatki na utrzymanie Rady Gminy,

 3. Jak wyglądają dochody i wydatki w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,

 4. Dlaczego w kosztach utrzymania wysypiska odpadów komunalnych nie jest wliczone utrzymanie pracownika.

 5. należy opracować szczegółowe rozliczenie działu kultury i sportu,

 6. w zakresie dowozu dzieci - wydzielić koszty przewoźnika.

 • Skarbnik - udzielił wyjaśnień na powyższe pytania i tak:

 1. Różnice między dochodami a wydatkami wynikają z zaciągniętych kredytów oraz wolnych kwot z roku ubiegłego,

 2. Dochody w zakresie gospodarki mieszkaniowej wyniosły 222 tys.zł, a wydatki 51 tys.zł,

 3. W utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych może być wliczone wynagrodzenie zatrudnionego tam pracownika - jeżeli taka będzie wola Rady,

 4. pozostałe zagadnienie zostaną wyjaśnione później - po sprawdzeniu.

Dalszej dyskusji nie podjęto.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w roku 2002 jednomyślnie zaopiniowano pozytywnie.
W punkcie 3 - Wójt przedstawił informację o płatności I raty podatku. Na dzień posiedzenia Komisji zaległości w płatności I raty podatku wyniosły 37 tys. zł. Według poszczególnych miejscowości zaległości te kształtowały się następująco:

 • Babkowice - 2.500 zł,

 • Czeluścin - 4.200 zł,

 • Gębice - 7.900 zł,

 • Kościuszkowo - 2.400 zł,

 • Krzekotowice - 1.000 zł,

 • Krzyżanki - 812 zł,

 • Ludwinowo - 2.700 zł,

 • Magdalenki - 1.200 zł,

 • Pasierby - 824 zł,

 • Pępowo - 4.300 zł,

 • Siedlec - 5.700 zł,

 • Skoraszewice - 2.600 zł,

 • Wilkonice - 1.000 zł,

Następnie wyjaśnił iż część podatników złożyła wnioski o odroczenie lub umorzenie podatku, natomiast część zalegających nie złożyła żadnych wniosków.
Informację przyjęto bez uwag.
W punkcie wolne głosy i wnioski dyskutowano nt. oświetlenia ulicznego.W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenie zakończono.Protokółowała Przewodniczący
Irena Chajec Janusz BzodekInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2003-04-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie