Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół 10.06.2003

Protokół 10.06.2003


Protokół
posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej
i Ochrony Środowiska
w dniu 10 czerwca 2003 roku.


Posiedzeniu przewodniczył Janusz Bzodek - Przewodniczący Komisji . Komisja rozpoczęła się o godz. 900, a zakończyła o 1300.
Na posiedzeniu obecni byli wszyscy członkowie Komisji. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: Stanisław Krysicki - Wójt Gminy, Ryszard Zjeżdżałka - Skarbnik Gminy, Henryk Mikołajczak - Kierownik Wydziału Inwestycji, Grzegorz Matuszak - Inspektor w Wydziale Inwestycji oraz Antoni Rogala i Andrzej Nowacji - przedstawiciele Izby Rolniczej.
Listy obecności w załączeniu do niniejszego protokółu.
Porządek Posiedzenia Komisji:

  1. Dyskusja nad zmianą systemu odbioru odpadów komunalnych,

  2. Realizacja zadań inwestycyjnych,

  3. Informacja nt. działalności Izb Rolniczych oraz dyskusja nt. aktualnej sytuacji w rolnictwie,

  4. Wolne głosy i wnioski.

  5. Wizytacja wysypiska odpadów komunalnych w Czeluścinie.

Powyższy porządek posiedzenia Komisja przyjęła bez uwag.

W punkcie 1 Stanisław Krysicki - Wójt Gminy przedstawił propozycję zmiany systemu zbiórki odpadów komunalnych. Zmiana polegałaby na zastąpieniu dotychczasowych worków na pojemniki na odpady. Zbiórki odpadów nie dokonywał by jak dotychczas Urząd Gminy tylko wyspecjalizowana firma, która podpisze z mieszkańcami odpowiednie umowy. Na dzień dzisiejszy ofertę złożyła firma Skórotex z Gizałek. Nie znaczy to iż będzie to jedyna firma, która tego typu działalność będzie prowadziła. Koncesję na zbiórkę odpadów otrzymają wszystkie firmy, które tego typu usługi będą oferować. Wyboru firmy dokonają sami mieszkańcy.
Po zmianie systemu na okres trzech miesięcy mieszkańcy oprócz pojemników otrzymają worki na odpady segregowane. Odpady te firma odbierze bezpłatnie. Po tym okresie na terenie danej miejscowości zostaną ustawione pojemniki do których będzie można wrzucać odpady podlegające segregacji. Czy firma ta rozpocznie działalność na terenie gminy zależeć będzie wyłącznie od mieszkańców czy podpiszą z nią umowę czy nie.
W dyskusji pytano czy: można w otrzymane pojemniki wrzucać wszelkie odpady, czy częstotliwość oddawania odpadów musi być miesięczna, czy może zależeć od zapełnienia pojemnika oraz jakie są obecne koszty utrzymania składowiska odpadów komunalnych i czy po zmianie systemu ulegną one zmniejszeniu.
Odpowiedzi na powyższe wątpliwości udzielili Wójt i Skarbnik Gminy i tak:

  • Wójt - do otrzymanych pojemników będzie można wrzucać wszelkie odpady, ale zwiększy to znacznie koszty. Odbiór odpadów wysegregowanych będzie bowiem bezpłatny. Częstotliwość odbioru odpadów będzie określona w umowie jaką firma podpisze z mieszkańcami.

  • Skarbnik Gminy - na dzień dzisiejszy koszt utrzymania składowiska odpadów komunalnych wynosi ok. 40 tys. zł. Na kwotę tę składają się: wynagrodzenie pracownika, bieżące utrzymanie, opłata do Urzędu Marszałkowskiego i koszty zbiórki. Po odliczeniu wpływów do budżetu z tytułu odzyskanych surowców wtórnych, które wynoszą ok. 14 tys. zł ostateczny koszt utrzymania składowiska wynosi ok. 26 tys. zł. Po zmianie systemu koszt ten powinien ulec zmniejszeniu. Ponoszone będą jedynie koszty wyrównania, opłaty do Urzędu Marszałkowskiego i ew. niewielkie koszty wynagrodzenia pracownika który będzie pełnił tam dyżury.

Innych uwag nie zgłoszono.
Komisja przedstawioną propozycję zaopiniowała pozytywnie - jednomyślnie.
W punkcie 2 - Stanisław Krysicki poinformował iż gmina otrzymała od Wojewody dotację w kwocie 53 tys. zł na budowę ulicy Polnej w Pępowie. Zadanie to jest zapisane w tegorocznym budżecie. Szacunkowy koszt całego zadania wynosi ok. 350 tys. zł. Za realizacją zadania przemawia m.in. to, że jeżeli nie będzie ono realizowane gmina straci przyznaną dotację. Aby zadanie zostało zrealizowane w całości należałoby zaciągnąć ok. 100 tys. zł kredytu, zaś pozostałe środki wygospodarować ze środków własnych. Droga budowana jest na wniosek mieszkańców tej ulicy. Realizacja powyższego zadania w niczym nie zagrozi w realizacji pozostałych inwestycji.
Pilnym zadaniem czekającym na realizację jest również budowa kanalizacji w Centrum Pępowa. Zadanie to jest również zapisane w budżecie. Jego koszt znacznie przewyższa zaplanowane środki ( 100 tys. zł), nie wiadomo również czy gmina otrzyma dotację z AWRSP. Realizacja zadania jest jednak pilna. Zaproponował by przystąpić do jego realizacji jednak termin zakończenia zadania zaplanować na koniec kwietnia roku 2004. Na realizację zadania należałoby również zaciągnąć kredyt wielkości ok. 100 tys. zł.
Komisja powyższą propozycję zaopiniowała pozytywnie - jednomyślnie.
W nawiązaniu do powyższego Henryk Mikołajczak Kierownik Wydziału Inwestycji zaproponował by w najbliższej przyszłości Rada Gminy ustaliła sprawę odpłatności za przyłączanie się mieszkańców do mediów ( wodociąg, gazociąg i kanalizacja).
W punkcie 3 - Antoni Rogala i Andrzej Nowacki - przedstawiciele Izby Rolniczej przedstawili informację z działalności Izby. Wskazywali na małe kompetencje Izb Rolniczych i brak spójności działania różnych grup producenckich. Izby Rolnicze opowiadają się za stworzeniem silnego lobby rolniczego łączącego wszystkie grupy producentów. Na dzień dzisiejszy działalność Izb Rolniczych polega na pisaniu wniosków i formułowaniu postulatów rolniczych. Izby Rolnicze nie mają najmniejszego wpływu na treść podejmowanych przez Sejm ustaw. Postulowali by Komisja Rolnictwa wsparła dążenie Izb Rolniczych o zwiększenie kompetencji wysyłając stosowne stanowisko do sejmowej Komisji Rolnictwa.
W dalszej części omówili tematykę walnego zgromadzenia Izby oraz sprawy omawiane na posiedzeniu Rady Powiatowej. Jednym z tematów była sprawa karania rolników za udział w blokadach dróg. Z zapewnień Wojewody wynika iż nie będą karani ci rolnicy, którzy uczestniczyli w blokadach legalnych. Na dzień dzisiejszy są kierowane przeciwko rolnikom wnioski do sądów. Izby Rolnicze zabiegają i nadal będą zabiegać o odstąpienie od tego. Izby Rolnicze zabiegają również o rozwiązanie sprawy utylizacji padliny.
Następnie dyskutowano nt. aktualnej sytuacji w rolnictwie. Ocena obecnego stanu rolnictwa była negatywna.
W wolnych głosach i wnioskach dyskusji nie podjęto.
W kolejnym punkcie Komisja dokonała wizytacji składowiska odpadów komunalnych w Czeluścinie.
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenie zakończono.Protokółowała Przewodniczący
Irena Chajec Janusz BzodekInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2003-06-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie