Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy » Wójt Gminy Pępowo ogłasza nabór na stanowisko ds. budżetowych w Wydziale Finansów Urzędu Gminy Pępowo.

Wójt Gminy Pępowo ogłasza nabór na stanowisko ds. budżetowych w Wydziale Finansów Urzędu Gminy Pępowo.

Numer dokumentu: 1
Rok (4 cyfry): 2021

Ogłoszenie

o naborze na stanowisko w Urzędzie Gminy Pępowo

 ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, tel 65 5736 308, fax 65 5736 032

e-maill : ug@pepowo.pl

 

 

Wójt Gminy Pępowo

ogłasza nabór na stanowisko ds. budżetowych w Wydziale Finansów
Urzędu Gminy Pępowo.

 

I.                   Wymagania niezbędne.

1.      Obywatelstwo polskie.

2.      Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3.      Nieskazanie prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4.      Nieposzlakowana opinia.

5.      Wykształcenie wyższe magisterskie (preferowany kierunek finanse w specjalności rachunkowość)

6.      Udokumentowany świadectwami pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu co najmniej trzyletni staż pracy w administracji samorządowej lub innych jednostkach administracji samorządowej w księgowości, w tym staż odbyty przez osobę bezrobotną.

7.      Dobra znajomość przepisów prawnych regulujących problematykę związaną ze stanowiskiem, w szczególności:
- ustawa o podatku od towarów i usług,
- Ustawa – Kodeks pracy, 

- ustawa o rachunkowości,

- ustawa o finansach publicznych

- ustawa – prawo zamówień publicznych

- ustawa kodeks postępowania administracyjnego

- ustawa o samorządzie gminnym

- instrukcja kancelaryjna

oraz umiejętność stosowania powyższych ustaw w praktyce na stanowisku.

8.      Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.

9.      Priorytetowe traktowanie jakości pracy.

10. Zaangażowanie, samodzielność.

11. Dobra znajomość komputera w zakresie środowiska Windows

 ( pakiet MS Office ). 

12. Znajomość programu Płatnik.

 

II.               Wymagania dodatkowe

1.      Dyspozycyjność

2.      Prawo jazdy kat. B

 

III.            Warunki pracy na stanowisku

1.      Praca administracyjna biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy.

2.      Praca przy monitorze ekranowym z zastosowaniem urządzeń informatycznych wymaganych na stanowisku.

3.      Praca wymagająca pełnej sprawności ruchowej związanej

z przemieszczaniem się wewnątrz budynku.

4.      Pomieszczenie biurowe znajduje się na piętrze w obiekcie nie przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

IV.             Informujemy, że w miesiącu lipcu 2021r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia był niższy niż 6 %.


 

V.                Zakres zadań na stanowisku.

1.      Naliczanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń z tytułu    umowy o pracę i umów zleceń, sporządzanie i przekazywanie dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych i innych wynikających z przepisów o ubezpieczeniach społecznych i podatkowych.

2.      Wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń pracowników.

3.      Rozliczanie opłat na rzecz PFRON.

4.      Ewidencja i rozliczanie podatku VAT.

5.      Rozliczanie inwentaryzacji przedmiotów nietrwałych i materiałów oraz prowadzenie ksiąg inwentarzowych i ewidencji środków trwałych.

6.      Ubezpieczenia mienia komunalnego – współpraca z firmą brokerską.

7.      Sporządzanie sprawozdań finansowych z zakresu powierzonych zadań.

8.      Prowadzenie grupowego ubezpieczenia pracowników oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych.

9.      Przyjmowanie wpłat bezgotówkowych.

10. Prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków w programie Rejestr Zaangażowanie Środków Budżetowych – Zaangażowanie.

11. Prowadzenie zadań zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o ochronie informacji niejawnych.

12. Przygotowywanie informacji na stronę internetową gminy i do BIP.

13. Udostępnianie informacji publicznej z zakresu zadań wydziału i pełnionych obowiązków zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

14. W czasie nieobecności  zastępstwo wyznacza bezpośrednio Kierownik Wydziału.

15. Wykonywanie innych zadań na polecenie Skarbnika, Sekretarza i Wójta Gminy.

 

 

Kandydaci powinni spełniać wymagania określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

( t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1282).

 

VI.            Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert.

1.      CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej.

2.      List motywacyjny.

3.      KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE.

4.      Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, uprawnienia i umiejętności.

5.      kserokopie świadectw pracy (udokumentowanie co najmniej trzyletniego stażu pracy w administracji samorządowej lub innych jednostkach administracji samorządowej w księgowości, w tym staż odbyty przez osobę bezrobotną),

6.      Pisemne oświadczenie o posiadanym obywatelstwie.

7.      Pisemne oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

8.      Pisemne oświadczenie o braku prawomocnego wyroku sądu skazującego za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.  

9.      Pisemne oświadczenie o cieszeniu się nieposzlakowaną opinią.

10. Pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do pracy na stanowisku ds. budżetowych

11. Kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność ( w przypadku skorzystania z uprawnień art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych)

12. Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z RODO o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji niniejszego postępowania konkursowego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.1) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. z Dz.U. z 2019r., poz. 1781)”.

13. KLAUZULA INFORMACYJNA O DANYCH OSOBOWYCH – REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

Kserokopie składnych dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”, oznacza to potwierdzenie dokumentów za zgodność z oryginałem przez notariusza lub kandydata.

 

VII.         Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie na adres:

Urząd Gminy Pępowo

ul. St. Nadstawek 6

63-830 Pępowo

z dopiskiem „ Nabór na stanowisko ds. budżetowych”

lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy w godzinach od 715 – 1500 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2021r.

W przypadku nadania przesyłki listowej decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Gminy w Pępowie.

Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Niezłożenie wszystkich wymaganych dokumentów eliminuje kandydatów z procesu naboru.

 

W ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert osobiście przez zainteresowane osoby, które w procesie rekrutacji nie zakwalifikowały się do dalszego etapu. Po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć oryginały (do wglądu) lub potwierdzone przez notariusza za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw pracy, dyplomów, zaświadczeń, poświadczeń itp. Nieokazanie lub niezłożenie ww. dokumentów będzie skutkowało brakiem zawarcia umowy o pracę.

 

VIII.      Informacje dodatkowe.

1.      Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu i zakwalifikowani do II etapu naboru, zostaną poinformowani o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

2.      Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) www.bip.pepowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy będą sukcesywnie zamieszczane informacje o liczbie dopuszczonych kandydatów do II etapu naboru i wyniku naboru na ww. stanowisko.

 

 Wójt Gminy Pępowo

/-/ Grzegorz Matuszak

Pępowo, dnia 10 sierpnia 2021r.

 

 

 

 

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Nabór do pracy
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2024)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2021-08-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-09-08
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie