Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy » Nabór na stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjnych w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Gminy Pępowo.

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjnych w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Gminy Pępowo.

Numer dokumentu: 2
Rok (4 cyfry): 2021

Ogłoszenie

o naborze na stanowisko w Urzędzie Gminy Pępowo

 ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, tel 65 5736 308, fax 65 5736 032

e-maill : ug@pepowo.pl

 

Wójt Gminy Pępowo

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjnych w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Gminy Pępowo.

 

I.             Wymagania niezbędne.

1.    Obywatelstwo polskie.

2.    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3.    Nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4.    Nieposzlakowana opinia.

5.    Wykształcenie wyższe magisterskie (preferowany kierunek administracja)

6.    Udokumentowany świadectwami pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu co najmniej trzyletni staż pracy w administracji samorządowej lub innych jednostkach administracji samorządowej, w tym staż odbyty przez osobę bezrobotną.

7.    Dobra znajomość przepisów prawnych regulujących problematykę związaną ze stanowiskiem, w szczególności:
- ustawa – Kodeks pracy, 

- ustawa -  Kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawa o samorządzie gminnym,

- ustawa o pracownikach samorządowych,

- instrukcja kancelaryjna,
- ustawa o ochronie informacji niejawnych

oraz umiejętność stosowania powyższych ustaw w praktyce na stanowisku.

8.    Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.

9.    Priorytetowe traktowanie jakości pracy.

10. Zaangażowanie, samodzielność.

11. Dobra znajomość komputera w zakresie środowiska Windows (pakiet MS Office). 

12. Praktyczna obsługa Elektronicznej Skrzynki Podawczej na e-PUAP.

II.           Wymagania dodatkowe

1.    Dyspozycyjność, punktualność.

2.    Prawo jazdy kat. B.

III.          Warunki pracy na stanowisku

1.    Praca administracyjna biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy.

2.    Praca przy monitorze ekranowym z zastosowaniem urządzeń informatycznych wymaganych na stanowisku.

3.    Praca wymagająca pełnej sprawności ruchowej związanej

z przemieszczaniem się wewnątrz budynku.

4.    Pomieszczenie biurowe znajduje się na piętrze w obiekcie nie przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

IV.         Informujemy, że w miesiącu październiku 2021r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia był niższy niż 6 %.

V.           Zakres zadań na stanowisku.

1.      Prowadzi  kancelarię urzędu.

2.      Obsługuje centralę telefoniczną, nadaje faksy.

3.      Dokonuje zakupów i rozliczeń telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz prowadzi dokumentacje z tym związaną.

4.      Zamawia i prowadzi ewidencję pieczęci urzędowych.

5.      Dokonuje zakupu artykułów biurowych i środków czystości zgodnie z ustawą o Prawo zamówień  publicznych.

6.      Zamawia i prowadzi ewidencję zakupu gazet i czasopism dla potrzeb urzędu.

7.      Przepisuje pisma opracowywane przez Wójta i Sekretarza oraz wykonuje kserokopie dokumentów.

8.      Przyjmuje, wysyła i rozdziela korespondencję i przesyłki oraz prowadzi ewidencję w tym zakresie.

9.      Udziela informacji interesantom i kieruje ich do poszczególnych wydziałów.

10. Prowadzi listy obecności pracowników, sprawy urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych i macierzyńskich, książki wyjść w sprawach służbowych i prywatnych.

11. Prowadzi rejestr skarg i wniosków oraz dokumentację z tym związaną, czuwa na terminem załatwiania skarg i wniosków.

12. Prowadzi rejestr pism poufnych i zastrzeżonych przychodzących

i wychodzących z urzędu.

13. Wykonuje zadania inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego.

14. Prowadzi rejestry zarządzeń Wójta.

15. Prowadzi zbiory przepisów gminnych.

16. Przygotowuje sale na spotkania Wójta i Sekretarza.

17.Prowadzi sprawy bhp i socjalne pracowników urzędu.

18.Przygotowuje druki testamentów do zatwierdzenia Sekretarzowi lub Wójtowi.

19. Sporządza sprawozdania statystyczne  z zakresu ewidencji urlopów, czasu

pracy i spraw kadrowych pracowników urzędu.

20. Prowadzi rejestr faktur i rachunków.

21. Prowadzi sprawy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą

o ochronie informacji niejawnych.

22. Udostępnia informacje publiczne mieszkańcom zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

23.Ponosi odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy służbowej.

24.Wykonuje kserokopie dokumentów dla interesantów, odpisy, informacje

elektroniczne zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

25. Przygotowuje informacje do Biuletynu Informacji Publicznej i stronę

 internetową gminy z zakresu działań Wójta i Sekretarza.

26. Wykonuje inne prace na polecenie Sekretarza i Wójta Gminy.

Kandydaci powinni spełniać wymagania określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

( t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1282 ze zm.).

VI.         Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert.

1.    CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej.

2.    List motywacyjny.

3.    KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE.

4.    Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, uprawnienia i umiejętności.

5.    kserokopie świadectw pracy (udokumentowanie co najmniej trzyletniego stażu pracy w administracji samorządowej lub innych jednostkach administracji samorządowej, w tym staż odbyty przez osobę bezrobotną),

6.    Pisemne oświadczenie o posiadanym obywatelstwie.

7.    Pisemne oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

8.    Pisemne oświadczenie o braku prawomocnego wyroku sądu skazującego za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.  

9.    Pisemne oświadczenie o cieszeniu się nieposzlakowaną opinią.

10. Pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do pracy na stanowisku ds. kancelaryjnych.

11. Kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność ( w przypadku skorzystania z uprawnień art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych)

12. Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z RODO o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji niniejszego postępowania konkursowego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.1) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. z Dz.U. z 2019r., poz. 1781)”.

13. KLAUZULA INFORMACYJNA O DANYCH OSOBOWYCH – REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

Wszystkie kserokopie składnych dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”, oznacza to potwierdzenie dokumentów za zgodność z oryginałem przez notariusza lub kandydata.

VII.        Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie na adres:

Urząd Gminy Pępowo

ul. St. Nadstawek 6

63-830 Pępowo

z dopiskiem „ Nabór na stanowisko ds. kancelaryjnych”

lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy w godzinach od 715 – 1500 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2021r.

W przypadku nadania przesyłki listowej decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Gminy w Pępowie.

Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Niezłożenie wszystkich wymaganych dokumentów eliminuje kandydatów z procesu naboru.

 

W ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert osobiście przez zainteresowane osoby, które w procesie rekrutacji nie zakwalifikowały się do dalszego etapu. Po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć oryginały (do wglądu) lub potwierdzone przez notariusza za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw pracy, dyplomów, zaświadczeń, poświadczeń itp. Nieokazanie lub niezłożenie ww. dokumentów będzie skutkowało brakiem zawarcia umowy o pracę.

VIII.      Informacje dodatkowe.

1.    Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu i zakwalifikowani do II etapu naboru, zostaną poinformowani o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

2.    Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) www.bip.pepowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy będą sukcesywnie zamieszczane informacje o liczbie dopuszczonych kandydatów do II etapu naboru i wyniku naboru na ww. stanowisko.

Pępowo, dnia 17 listopada 2021r.

 

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Nabór do pracy
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2021-11-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-11-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie