Strona główna » Osoby » Pracownicy urzędu » Wujczak Maria

Wujczak Maria

Stanowisko: referent ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności

Prowadzi sprawy związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności oraz profilaktyką zdrowotną jak również sprawy związane z obronnością kraju.

 

I. W zakresie spraw związanych z dowodami osobistymi.

1. Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych.

2. Prowadzenie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

II. W zakresie ewidencji ludności

 1. Prowadzenie ewidencji ludności w systemie informatycznym i kartotecznym.

 2. Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych na pobyt stały i czasowy zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców.

 3. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania
  i wymeldowania.

 4. Wydawanie zaświadczeń z dokumentacji ewidencji ludności.

 5. Udzielanie informacji adresowych ze zbiorów meldunkowych i zbioru PESEL.

 6. Utrzymywanie w stanie aktualnym rejestru wyborców i sporządzanie spisów.

 7. Aktualizacja rejestru stałych mieszkańców.

 8. Przeprowadzanie spisów – powszechny i pozostałe.

 9. Występowanie o nadanie numeru PESEL.

 10. Ustalanie nazw miejscowości, ulic, obiektów oraz nadawanie numeracji nieruchomości.

 11. Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej ruchu wędrówkowego ludności.

 12. Współpraca z organami Policji w zakresie prowadzenia kontroli dyscypliny meldunkowej.

III. W zakresie profilaktyki i ochrony zdrowotnej.

 1. Współpraca z zakładami ochrony zdrowia w zakresie organizowania badań profilaktycznych.

 2. Prowadzenie zadań z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie zadań związanych z ewidencją ludności.

 

IV. W zakresie spraw związanych z obronnością

 1. Prowadzenie rejestracji i ewidencji przedpoborowych.

 2. Przygotowanie poboru wojskowego oraz udział w jego przeprowadzeniu.

 1. Kompletowanie wniosków o nadanie medali „Za zasługi dla obronności kraju”
  i organizowanie uroczystości.

 2. Kompletowanie wniosków świadczeń rekompensacyjnych dla żołnierzy.

 3. Prowadzenie dokumentacji i wydawanie decyzji w prawach przeznaczenia do wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony.

 4. Prowadzenie dokumentacji związanej z Akcją Kurierską.

 5. Współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej.

 6. Opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań.

V. Pozostałe obowiązki dotyczące zadań w ramach wydziału

 1. W ramach zastępstwa wewnątrz wydziałowego załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem zgłoszeń, wniosków w spraw związanych
  z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego oraz załatwianie spraw z zakresu oświaty.

 2. Prowadzenie zadań zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą
  o ochronie informacji niejawnych.

 3. Udostępnianie informacji publicznych z zakresu prowadzonych zadań zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

 4. Dostarczanie informacji na stronę internetową Urzędu i BIP.

 5. Wykonywanie innych zadań nie ujętych w zakresie czynności na polecenie Kierownika Wydziału, Sekretarza i Wójta Gminy.

 
Informacje powiązane:
Typ osoby: Pracownicy urzędu
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2019-01-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-02-26
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje