Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy » Nabór kandydatów na stanowisko ds. ładu przestrzennego, obsługi inwestycji i promocji Gminy w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Gminy

Nabór kandydatów na stanowisko ds. ładu przestrzennego, obsługi inwestycji i promocji Gminy w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Gminy

Numer dokumentu: 1
Rok (4 cyfry): 2009

 

 

O g ł o s z e n i e

o naborze na stanowisko

w Urzędzie Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6

63-830 Pępowo tel. (065) 5736348, fax (065) 5736032

e-mail : ug@pepowo.pl ; strona internetowa: www.pepowo.pl

 

 

Wójt Gminy Pępowo

 

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko ds. ładu przestrzennego, obsługi inwestycji i promocji Gminy w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Gminy.

 

1)   Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie między innymi:

  1. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki przestrzennej,
  2. przygotowywanie materiałów promujących gminę,

  3. opracowywanie planu rzeczowo – finansowego zamówień publicznych,

  4. prowadzenie oceny oddziaływania na środowisko,

  5. realizacja zadań zawartych w programie ograniczenia odpływu azotu,

  6. prowadzenie spraw dot. programu usuwania azbestu,

  7. prowadzenie ewidencji nieruchomości stanowiących mienie gminy,

  8. wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

  9. przygotowywanie inwestycji do realizacji i prowadzenie dokumentacji,

  10. prowadzenie archiwum urzędu.

2)   Wymagania kwalifikacyjne

1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku administracja samorządowa, prawo, gospodarka przestrzenna, problematyka unijna,

3) minimum 1 rok stażu pracy w administracji samorządowej,

4) dobra znajomość przepisów w zakresie prawa samorządowego i administracyjnego oraz przepisów z zakresu gospodarki przestrzennej, gospodarki nieruchomościami, prawa zamówień publicznych,

5) kreatywność, komunikatywność, samodzielność,

6) umiejętność pracy pod presją czasu,

7) dobra znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego,

8) dobra znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows (pakiet MS Office) i internetu.

Kandydaci winni spełniać wymagania określone w art. 6 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. nr 223,poz.1458)

Wymagania dodatkowe.

   1. dyspozycyjność,

   2. prawo jazdy kat. B

     

3)   Oferty zawierające

 1. list motywacyjny z CV
 2. kwestionariusz osobowy z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej
 3. kserokopie świadectw pracy

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, uprawnienia i umiejętności

(kserokopie dokumentów wymienione w pkt. 3 i 4 powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnione organy)

 1. pisemne oświadczenie o niekaralności i posiadaniu pełni praw publicznych

 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesłać na adres:

 

Urząd Gminy Pępowo 
ul. St. Nadstawek 6 
63-830 Pępowo

 

z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko ds. ładu przestrzennego, obsługi inwestycji i promocji gminy” lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy w godz. od 715 – 1500

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2009r.

 

Dokumenty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.  

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni.

W sprawach naboru należy kontaktować się z Sekretarzem Gminy – Urszulą Wabińską w godzinach pracy Urzędu

( od 715 -1500) tel. (065) 5736305 lub 5736348.

 

 

 

     Wójt Gminy 
Stanisław Krysicki


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Nabór do pracy
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Magdalena Nowacka-Szpara
Opublikowany dnia: 2009-11-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie