Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Pępowo: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Babkowice i Gębice Numer ogłoszenia: 17555 - 2010; data zamieszczenia: 27.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Pępowo: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Babkowice i Gębice Numer ogłoszenia: 17555 - 2010; data zamieszczenia: 27.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Data publikacji: 27/01/2010
Termin składania ofert: 01/03/2010

Pępowo: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Babkowice i Gębice
Numer ogłoszenia: 17555 - 2010; data zamieszczenia: 27.01.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pępowo , ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, woj. wielkopolskie, tel. 65 57 36 308, 348, faks 65 57 36 032.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pepowo.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Babkowice i Gębice.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług nt.: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Babkowice i Gębice polegających na nadzorowaniu następujących robót budowlanych: 1) Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Babkowice gm. Pępowo obejmująca następujący zakres robót: a) Kolektory sanitarne S-1 do S-13 o łącznej długości 2092 m. b) Przykanaliki - obejmujące odpływ ścieków z gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej do w/w kolektorów w ilości 71 szt. łącznej długości 763 m. c) Łączna długość sieci wraz z przykanalikami wynosi 2855 mb. d) Rurociągi tłoczne o łącznej długości 1949 m. e) 2 szt. przepompowni sieciowej do przepompowywania ścieków surowych oraz 1 szt. przepompowni przydomowych. 2) Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Gębice gm. Pępowo obejmująca następujący zakres robót: a) Kolektory sanitarne S-1 do S-9 o łącznej długości 2311 m. b) Przykanaliki - obejmujące odpływ ścieków z gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej do w/w kolektorów w ilości 44 szt. łącznej długości 283 m. c) Łączna długość sieci wraz z przykanalikami wynosi 2594 mb. d) Rurociągi tłoczne o łącznej długości 1768 m. e) 2 szt. przepompowni sieciowej do przepompowywania ścieków surowych. 2. Nomenklatura CPV: 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający rezygnuje z pobierania wadium.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków (punktacja powielona ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) V. 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki, dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia niżej wymieniony dokument składa każdy z nich): 1) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży: a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - wzór stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek może być spełniony łącznie): 1) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży: a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wzór stanowiący załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , tj.: wykonali co najmniej 1 usługę dotyczącą pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie budowy, odbudowy lub rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości usługi (brutto) nie niższej niż 25 000,00 zł . 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek może być spełniony łącznie): 1) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży: a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór stanowiący załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. dysponują osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie sieci oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - wzór stanowiący załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek może być spełniony łącznie): 1) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży: a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - wzór stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 6. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 7. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. V.2. ppkt. 1) lit. a) - b). 8. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów o których mowa w pkt. 2 zawierających dane przedstawione w walutach obcych, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs złotego podany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 23 grudnia 2009 r. Nr 224, poz. 1796). V. 2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy wykonawca złoży następujące dokumenty (jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia niżej wymienione dokumenty składa każdy z nich): a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór stanowiący załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów oraz informacji zawartych w treści tych dokumentów..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (punktacja powielona ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) 1. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia: 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - wzór stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wzór stanowiący załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór stanowiący załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - wzór stanowiący załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 5) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór stanowiący załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 6) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 7) pełnomocnictwo - dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 8) Wzór umowy wypełniony i parafowany przez Wykonawcę. 2. Wyżej wymienione dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę wraz z datą, pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817) , kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Pełnomocnictwo należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane. 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. V.2. ppkt. 1) lit. a) - b) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 1) lit. b) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 5. Dokumenty, o których mowa w pkt. VI pkt. 4 ppkt. 1) lit. a) i c), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. VI pkt. 4 ppkt. 1) lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. VI pkt. 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis zastosowany w pkt. 5 stosuje się odpowiednio. 7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pepowo.leszczynskie.net/dokumenty/37/2010.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo (pok. nr 19). Koszt jednego egzemplarza Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wynosi: nie więcej niż 25,00 zł. (brutto)...
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Pępowie, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo (pokój nr 10)..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Operacja nt.: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Babkowice i Gębice finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie) zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00049-6921-UM1500061/09 zawartą w dniu 17.12.2009 r. w Poznaniu pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Pępowo...

Wójt Gminy Pępowo
/-/Stanisław Krysicki

Zdjęcia dołączone:

  

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Informację wprowadził: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Opublikowany dnia: 2010-01-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie