Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy » Wójt Gminy Pępowo ogłasza nabór kandydatów na stanowisko ds. kultury i sportu w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Gminy

Wójt Gminy Pępowo ogłasza nabór kandydatów na stanowisko ds. kultury i sportu w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Gminy

Numer dokumentu: 1
Rok (4 cyfry): 2016

 

Ogłoszenie

o naborze na stanowisko

w Urzędzie Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6

63-830 Pępowo, tel. 65 5736348; fax 65 5736032

e-mail: ug@pepowo.pl; strona internetowa: www.pepowo.pl

 

 

Wójt Gminy Pępowo

 

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko ds. kultury i sportu w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Gminy

 

 

Informujemy, że  w miesiącu kwietniu 2016r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Pępowo był niższy niż 6%.

 

 

I. Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie między innymi:

 1. realizacja zadań z zakresu kultury, kultury fizycznej, w tym sportu, rekreacji
   i wypoczynku
 2. propagowanie sportu masowego, w tym organizacja imprez sportowych
 3. współpraca ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami  działającymi na terenie gminy
 4. promocja gminy
 5. prowadzenie ewidencji placów zabaw i dbanie o prawidłową ich eksploatację
 6. prowadzenie zadań z zakresu ewidencji domów kultury, świetlic oraz sprzętu znajdującego się w tych obiektach
 7. prowadzenie spraw z zakresu organizacji pozarządowych, w tym ogłaszanie konkursów na zadania i ich rozliczanie
 8. współpraca z  pismem samorządu „Wieści Pępowa”

 

II. Wymagania kwalifikacyjne obowiązkowe

 1. obywatelstwo polskie
 2. wykształcenie wyższe, kierunek wychowanie fizyczne, specjalność zarządzanie sportem lokalnym
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych - co najmniej 2 letnie doświadczenie
  w organizowaniu imprez sportowych, rekreacyjnych
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 6. nieposzlakowana opinia
 7. znajomość przepisów prawnych regulujących problematykę związaną ze stanowiskiem – ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej, o kulturze fizycznej, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o finansach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, instrukcja kancelaryjna oraz umiejętność stosowania ich w praktyce
 8. dobra znajomość komputera w zakresie środowiska Windows (pakiet MS Office)
 9. umiejętność pracy samodzielnej i w zespole
 10. umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu
 11. kreatywność, komunikatywność, rzetelność, sumienność i odpowiedzialność

 

III. Wymagania dodatkowe

 1. dyspozycyjność
 2. prawo jazdy kat. B

 

IV. Warunki pracy na stanowisku

 1. praca w biurze i w terenie w pełnym wymiarze czasu pracy
 2. praca przy monitorze ekranowym
 3. wymagająca pełnej sprawności ruchowej związanej z przemieszczaniem się wewnątrz budynku i poza nim- praca w terenie
 4. pomieszczenie biurowe znajduje się na piętrze w obiekcie nie przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

Kandydaci powinni spełniać wymagania określone w art. 6 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych( tj. Dz. U. z 2014, poz.1202 ze zm.)

 

V. Oferty zawierające- wymagane dokumenty

1.      list motywacyjny

2.      CV

3.      kwestionariusz osobowy z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej

4.      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, uprawnienia
 i umiejętności

5.      kserokopie świadectw pracy, umów

(kserokopie dokumentów wymienione w pkt 4 i 5 powinny być potwierdzone

za zgodność z oryginałem przez uprawnione organy)

6.      pisemne oświadczenie o niekaralności i posiadaniu pełni praw publicznych

7.      pisemne oświadczenie o braku wyroku skazującego  za przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

8.      pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

prosimy przesłać na adres:

 

Urząd Gminy Pępowo

ul. St. Nadstawek 6

63-830 Pępowo

 

z dopiskiem na kopercie : „Nabór na stanowisko ds. kultury i sportu” lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy w godz. od 715 do 1500
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2016 r.

W przypadku nadania przesyłki listowej decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Gminy w Pępowie.

 

1.                Warunkiem dopuszczenia oferty do procedury o naborze jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych obowiązkowych i złożenie wszystkich wymaganych dokumentów.

2.                Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

3.                Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.

I etap – sprawdzenie ofert po względem formalnym, bez udziału kandydatów.

II etap – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełnili wymagania formalne.

4.                O terminie przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani pisemnie.                                          

5.                Na stronie Biuletynu  Informacji Publicznej www.bip.pepowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy będą sukcesywnie zamieszczane informacje o liczbie dopuszczonych kandydatów do II etapu naboru i wyniku naboru na wyżej wymienione stanowisko.

 

Pępowo, dnia 11.05.2016 r.                                                    Wójt Gminy Pępowo

                                                                                                 /-/ Stanisław Krysicki


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Nabór do pracy
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2016-05-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-05-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie