Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Urząd Stanu Cywilnego » Zawarcie związku małżeńskiego (przed duchownym)

Zawarcie związku małżeńskiego (przed duchownym)


Podstawa prawna

 Podstawa prawna: art. 8 § 1, 2, 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami); oraz art. 7 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r., Nr 36, poz. 180 z późniejszymi zmianami) w powiązaniu z art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską podpisanego w Warszawie w dniu 28 lipca 1993 r. (Dz. U. 1998 r., Nr 51, poz. 318).

Wymagane dokumenty

w przypadku panny i kawalera:

- odpisy skrócone aktu urodzenia

- do wglądu - dokumenty stwierdzające tożsamość*

w przypadku osób rozwiedzionych:

- odpisy skrócone aktu urodzenia

 - odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencję wyroku sądu

- do wglądu – dokumenty stwierdzające tożsamość*

w przypadku wdowców:

- odpisy skrócone aktu urodzenia,

- odpis aktu zgonu małżonka,

- do wglądu dokumenty stwierdzające tożsamość*

        * w przypadku paszportu – zaświadczenie o zameldowaniu

w przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

- odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego

- zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub   przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej

- do wglądu – dowody tożsamości (paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe – karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego – ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych)

 

 Opłaty

Opłata skarbowa:

- za sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00 zł

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

 Tryb odwoławczy

Wniosek do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy.

Uwagi

1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński przed duchownym winny zgłosić się oboje do USC w celu wydania zaświadczenia.

 2. Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest przez trzy miesiące od daty jego wystawienia.
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Urząd Stanu Cywilnego
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Grzegorz Matuszak
Informację wprowadził: Grzegorz Matuszak
Opublikowany dnia: 2012-11-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-26