Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Urząd Stanu Cywilnego » Zawarcie związku małżeńskiego (przed duchownym)

Zawarcie związku małżeńskiego (przed duchownym)


Podstawa prawna

Art. 41 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz.U. z 2012 r. poz. 788  w powiązaniu z art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską podpisanego w Warszawie w dniu 28 lipca 1993 r. (Dz. U. 1998 r., Nr 51, poz. 318).

Wymagane dokumenty

w przypadku panny i kawalera:

- odpisy skrócone aktu urodzenia

- do wglądu - dokumenty stwierdzające tożsamość*

w przypadku osób rozwiedzionych:

- odpisy skrócone aktu urodzenia

 - odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencję wyroku sądu

- do wglądu – dokumenty stwierdzające tożsamość*

w przypadku wdowców:

- odpisy skrócone aktu urodzenia,

- odpis aktu zgonu małżonka,

- do wglądu dokumenty stwierdzające tożsamość*

        * w przypadku paszportu – zaświadczenie o zameldowaniu

w przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

- odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego

- zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub   przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej

- do wglądu – dowody tożsamości (paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe – karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego – ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych)

  Opłaty

Opłata skarbowa:

- za sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00 zł

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

 Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia, która zostaje przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego wydana w formie pisemnej można w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania pisma wystąpić do Sądu Rejonowego w Gostyniu  o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Uwagi

1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński przed duchownym winny zgłosić się oboje do USC w celu wydania zaświadczenia.

 2. Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest przez trzy miesiące od daty jego wystawienia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Urząd Stanu Cywilnego
Autor informacji: Grzegorz Matuszak
Informację wprowadził: Grzegorz Matuszak
Opublikowany dnia: 2012-11-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-30
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie