Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Ewidencja Ludności » Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące.

Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące.


Podstawa prawna: art. 4 pkt 1 art. 7, art. 8, art. 9, art. 9a, art. 9b art. 10, art. 12, art. 13 – w zw. z art. 2 ustawy z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /tj. Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 993 z późniejszymi zmianami/.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek “Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 3 miesiące” - odrębny dla każdej osoby meldującej się , również dla dziecka

2. Załączniki:

  • wypełniony formularz zaświadczenia do Wojskowej Komendy Uzupełnień /WKU/ o zgłoszeniu zmiany miejsca zamieszkania /Pu-E-16/, potwierdzony przez WKU /dotyczy osób posiadających kartę mobilizacyjną/,
  • oświadczenie obojga rodziców ustalające miejsce pobytu czasowego dziecka złożone i podpisane osobiście w obecności pracownika Urzędu.

3. Do wglądu:

dowód osobisty lub paszport /dotyczy obywateli polskich posiadających pobyt stał y za granicą/,

  • książeczka wojskowa /dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej, nie dotyczy obywateli polskich posiadających pobyt stały za granicą/,
  • dokument zaświadczający o tytule prawnym lokalu: decyzję o przydziale lokalu /umowa najmu/ lub akt własności budynku mieszkalnego /aktualny wypis z księgi wieczystej/ lub w przypadku dziedziczenia - dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku – oryginały dokumentów,
  • akt urodzenie dziecka z adnotacją o zameldowaniu w ostatnim miejscu pobytu stałego /dotyczy przybyłych spoza Gminy Pępowo/

II. OPŁATY:

            Nie pobiera się

III TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

           Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego. Jako potwierdzenie czynności wydaje się poświadczenie zameldowania.

IV JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

          Wydział Spraw Obywatelskich

V TRYB ODWOŁAWCZY:

          Nie przysługuje

VI. UWAGI:
1. Osoba meldująca się powinna uzyskać na formularzu “Zgłoszenie pobytu czasowego” potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez najemcę /współnajemców/, właściciela /współwłaścicieli/   lokalu
2. Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności /wieczystego użytkowania/ działki, należy okazać zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego lub zezwolenie na użytkowanie budynku /pomieszczenia/ mieszkalnego – wydane przez organ nadzoru budowlanego


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Ewidencja Ludności
Autor informacji: Grzegorz Matuszak
Informację wprowadził: Grzegorz Matuszak
Opublikowany dnia: 2012-11-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-28