Strona główna » Dokumenty » Zamówienia publiczne » * Zamówienie do roku 2020 » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie”

Data publikacji: 23.01.2019
Termin składania ofert: 01.02.2019

UWAGA!!! ZMIANA OGŁOSZENIA, TREŚCI SIWZ, W TYM TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!


Ogłoszenie nr 506480-N-2019 z dnia 2019-01-23 r.
Gmina Pępowo: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie realizowane w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”, Działania 4.3 „Gospodarka wodno - ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno - ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pępowo, krajowy numer identyfikacyjny 41105059200000, ul. ul. Stanisławy Nadstawek 6 , 63830 Pępowo, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 57 36 308, 348, e-mail ug@pepowo.pl, faks 65 57 36 032.
Adres strony internetowej (URL): www.pepowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.pepowo.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.pepowo.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
ofertę należy złożyć w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy Pępowo, ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, pokój nr 10 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie”
Numer referencyjny: WRG.271.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie”. Pełnienie nadzoru inwestorskiego obejmuje branżę sanitarną, konstrukcyjno – budowlaną i elektryczną. W przypadku, gdy dla każdej ze specjalności będzie to inna osoba, głównym inspektorem nadzoru (koordynatorem) będzie osoba posiadająca uprawnienia budowlane w branży sanitarnej. 3.2. W ramach zamówienia nadzór inwestorski będzie koordynował, nadzorował, kontrolował i rozliczał realizację ww. zadania w zakresie robót budowlanych, które obejmują w szczególności:  Pompownię główną ścieków.  Stację zlewną ścieków dowożonych z sitopiaskownikiem, z obiegiem awaryjnym, z odpływem do kanalizacji zakładowej i zbiorników zlewnych, zbiorniki zlewne oraz wodociąg W5 i W6.  Punkt zlewny dla WUKO.  Sitopiaskownik główny z obiegiem awaryjnym i rurociągiem tłocznym z pompowni głównej do pompowni pośredniej, wodociągiem i siecią cieplną.  Pompownię pośrednią II stopnia.  Istniejący blok biologiczny ( ZRB )-modernizowany.  Komory nitryfikacji z komorą rozdziału, pompownią recyrkulacji zewnętrznej, osadniki wtórne.  Stację koagulantu.  Zagęszczacz osadu, rurociąg osadu zagęszczonego i rurociąg odcieków.  Stację dmuchaw z rurociągiem powietrza.  Sieci technologiczne międzyobiektowe i przebudowa istniejących sieci wod-kan i gaz.  Drogi, place, chodniki i zagospodarowanie terenu.  Roboty rozbiórkowe.  Roboty zabezpieczające w istniejacym ZRB-wystąpią w przypadku postępującej korozji ścian stalowych.  Instalacje elektryczne i automatyka  Rozruch, próbna eksploatacja 3.3. Szczegółowy opis zakresu robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim, zawiera przedmiar robót, projekt budowlany oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – stanowiące Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 3.4. Szczegółowy zakres usługi nadzoru inwestorskiego obejmuje wykonywanie następujących czynności: 3.4.1. przed rozpoczęciem nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany: - zapoznać się z dokumentacją techniczną, ofertą Wykonawcy robót budowlanych oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót przedstawionym przez wykonawcę robót budowlanych; - zapoznać się z uzbrojeniem terenu i istniejącymi obiektami; - uczestniczyć w protokolarnym przekazaniu placu budowy; - przedłożyć oświadczenia inspektorów nadzoru wchodzących w skład zespołu, stwierdzających przyjęcie obowiązków inspektorów nadzoru nad inwestycją oraz przedłożenie kopii dokumentów uprawnień i potwierdzających aktualną przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie określonym we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 3.4.2. w trakcie realizacji inwestycji oraz po jej zakończeniu Wykonawca będzie zobowiązany: - wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; - żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę; - informować Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, które nie zostały uwzględnione w umowach o roboty budowlane zawartych między Zamawiającym a wykonawcami; ponadto Wykonawca będzie informował Zamawiającego o konieczności zwiększenia lub ograniczenia ilości robót lub zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne dla zgodnego z treścią Umowy i obowiązującymi przepisami wykonania robót budowlanych; - reprezentować Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; - sprawdzać jakość wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegać zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; - sprawdzać i przeprowadzać odbiory robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczyć w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotować i uczestniczyć w czynnościach odbioru częściowego i końcowego obiektu budowlanego i przekazać go do użytkowania; - potwierdzać faktycznie wykonane roboty oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Zamawiającego, kontrolować rozliczenia budowy; - wykonywać czynności nadzoru inwestorskiego podczas pobytu na terenie budowy z częstotliwością co najmniej (zgodnie z ofertą Wykonawcy, nie mniej niż 2 wizyty w tygodniu) wizyt w tygodniu inspektora nadzoru branży sanitarnej (koordynatora); wizyty powinny być potwierdzone wpisem do dziennika wizyt i na każde dodatkowe wezwanie Zamawiającego, jeśli będzie wymagał tego postęp robót, - wykonywać czynności nadzoru inwestorskiego podczas pobytu na terenie budowy z częstotliwością co najmniej 2 wizyt w tygodniu inspektorów nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej i elektrycznej realizowanej w danym okresie; wizyty powinny być potwierdzone wpisem do dziennika wizyt i na każde dodatkowe wezwanie Zamawiającego, jeśli będzie wymagał tego postęp robót, - ściśle współpracować z Zamawiającym oraz osobami pełniącymi nadzór autorski; - nadzorować budowę w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz używanych materiałów w częstotliwości zapewniającej skuteczny nadzór zależny od rodzaju wykonywanych robót oraz potrzeb Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych; - dostosować czas pracy do czasu pracy wykonawcy robót budowlanych i wymagań Zamawiającego; - w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej – stawić się na placu budowy niezwłocznie; - kontrolować prawidłowość oraz dokonywać, przez poszczególnych inspektorów, nadzoru zapisów w dzienniku budowy w zakresie powierzonych im czynności nadzoru, stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót budowlanych oraz innych dokumentów budowy; - zorganizować nadzór w sposób zapewniający terminowość odbioru robót i prób technicznych, eliminując możliwość powstawania opóźnień w ich realizacji; - kontrolować przestrzeganie na budowie zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymywanie porządku; - wstrzymać roboty budowlane prowadzone w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych i niezwłocznie w sposób pisemny zawiadomić Zamawiającego o zaistniałym stanie rzeczy; - w wypadku odkrycia obiektów archeologicznych bądź niewypałów – kontrolować ich prawidłowe zabezpieczenie, a następnie niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie właściwe służby; - w porozumieniu z Zamawiającym – każdorazowo zawiadamiać właściwy organ nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia ustawy Prawo budowlane, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych; - reprezentować Zamawiającego, na jego wniosek, w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacją inwestycji; - egzekwować od wykonawcy robót budowlanych pełny dostęp do terenu budowy, wszelkich miejsc pozyskiwania, wytwarzania, wmontowania, składania lub przygotowywania materiałów i urządzeń do wbudowania; - zatwierdzać materiały, wyroby i urządzenia przewidziane przez wykonawcę robót budowlanych do zastosowania, oceniać ich zgodność z dokumentacją projektową, a w przypadku zastosowania przez wykonawcę robót materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych – dokonać oceny ich równoważności z przewidzianymi w dokumentacji technicznej, w uzgodnieniu z Zamawiającym i osobami pełniącymi nadzór autorski; - kontrolować sposób składowania i przechowywania materiałów, wyrobów oraz urządzeń; - nadzorować badania wbudowywanych materiałów, wyrobów i urządzeń wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych, a w razie wątpliwości co do ich jakości – nakazywać wykonawcy robót budowlanych wykonanie dodatkowych badań, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego; - kontrolować dokumenty jakości, aprobaty, deklaracje zgodności, atesty, instrukcje obsługi i inne dokumenty związane z wbudowywanymi materiałami, wyrobami i urządzeniami w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów, wyrobów i urządzeń wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie na terenie Polski; - informować Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót oraz o podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych; - organizować i przewodniczyć nie rzadziej niż raz w miesiącu (a w razie potrzeby – częściej) naradom technicznym, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron, oraz sporządzać protokoły z tych narad, a następnie przekazywać je Zamawiającemu i wykonawcy robót budowlanych w terminie 3 dni od dnia narady; - na bieżąco egzekwować ustalenia z narad technicznych, o których mowa powyżej; - monitorować postęp robót pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym oraz sprawdzać ich stan realizacji z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym; zatwierdzać rysunki wykonawcze i warsztatowe sporządzone przez wykonawcę robót budowlanych; - każdorazowo zaopiniować harmonogram rzeczowo-finansowy przedłożony przez wykonawcę robót budowlanych w terminie 3 dni od przekazania go Nadzorowi; - sprawdzać i potwierdzać zestawienia ilości i wartości faktycznie wykonanych robót w etapach, będące podstawą do rozliczeń finansowych Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych, na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego, w terminie 5 dni od przedłożenia stosownych dokumentów przez wykonawcę robót budowlanych; - udzielać wszystkich niezbędnych informacji na potrzeby sprawozdawczości z realizacji projektu w całym okresie jego realizacji; - kontrolować i weryfikować przedkładane kosztorysy; - kontrolować prawidłowość zafakturowanych robót; - zatwierdzać przedstawione metody wykonania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe i zabezpieczające zaproponowane przez wykonawcę robót budowlanych; - nadzorować przeprowadzanie prób i rozruchów; - sprawdzać wykonane roboty i powiadamiać wykonawcę robót budowlanych, Nadzór autorski oraz Zamawiającego o wykrytych wadach, określając zakres koniecznych do wykonania robót poprawkowych; - egzekwować terminowe usunięcie wad; - sporządzać pisemne poświadczenia o usunięciu wad przez wykonawcę robót budowlanych; - nadzorować roboty budowlane i instalacyjne oraz wyposażenie budynku w sprzęt i urządzenia w zakresie zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej; - rozpoczynać odbiory robót do 7 dni od daty zgłoszenia odbioru robót przez wykonawcę robót budowlanych oraz przeprowadzić bezusterkowy odbiór końcowy robót w terminie do 30 dni od zgłoszenia gotowości przez wykonawcę robót budowlanych; - sprawdzać kompletność i prawidłowość przedłożonych przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru końcowego i zawiadomić o ich kompletności Zamawiającego w terminie do 10 dni od dnia ich otrzymania; - poświadczyć termin zakończenia robót budowlanych; - sprawdzać wszelkie dokumenty przygotowane przez wykonawcę robót budowlanych po zakończeniu robót budowlanych; - doradzać Zamawiającemu w przypadku zaistnienia roszczeń i sporów z wykonawcą robót budowlanych oraz w przypadku zaistnienia problemów na etapie prowadzenia robót budowlanych; - powiadamiać Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót budowlanych oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy; - w przypadku kontroli przebiegu realizacji zadania – współdziałać z Zamawiającym przez przedłożenie stosownych dokumentów dotyczących realizacji zadania; - przygotować dane rzeczowe i finansowe niezbędne do końcowego rozliczenia inwestycji oraz do sporządzenia dokumentów przekazania-przejęcia (PT – protokołu przekazania – przejęcia środka trwałego; OT – dokumentu przyjęcia środka trwałego do używania) w terminie 14 od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego; - potwierdzić aktualny stan robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zajdzie potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości w zakresie niezbędnym do rozliczeń z wykonawcą robót budowlanych; - przed odbiorem końcowym – przygotować listę wad oraz innych brakujących dokumentów wymaganych przez Zamawiającego do podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót budowlanych, które miały być złożone przez wykonawcę robót budowlanych; - zweryfikować i zatwierdzić instrukcję eksploatacji oczyszczalni ścieków i użytkowania obiektu oraz instrukcję bezpieczeństwa pożarowego z planem ewakuacji, o którym mowa w § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU z 2010 r. nr 109, poz. 719), oraz kompletną dokumentację powykonawczą, a następnie dostarczyć ją do Zamawiającego wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową (łącznie z inwentaryzacją geodezyjną) w formie ustalonej z Zamawiającym; - współdziałać z wykonawcą robót budowlanych i Zamawiającym w celu zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy; - opiniować i wskazywać sposoby załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania; - prowadzić dokumentację fotograficzną budowy (w formie papierowej i cyfrowej) i załączyć ją do sporządzanych przez Nadzór miesięcznych raportów o stanie zaawansowania robót składanych Zamawiającemu; - uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych przez okres 5 lat od dnia podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 3.5. UWAGA! Oczyszczalnia ścieków podczas całej realizacji inwestycji musi oczyszczać ścieki dopływające do niej w sposób ciągły, tak by ich jakość odpowiadała warunkom zawartym w pozwoleniu wodnoprawnym nr OR.6341.63.2017 z dnia 27.12.2017 r. Dopływ ścieków waha się od 500 m3/d w porze suchej do 1000 m3/d w porze deszczowej.

II.5) Główny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71247000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-10-30

II.9) Informacje dodatkowe: 4.1. Przewidywany termin pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego: od dnia przekazania placu budowy i/lub podpisania umowy do dnia 30.10.2020 r. 4.2. Zamówienie należy wykonać do momentu upływu 30 dni liczonych od dnia zakończenia robót budowlanych objętych umową o wykonanie robót budowlanych. Termin zakończenia robót budowlanych planowany jest na dzień 30.09.2020 r. 4.3. Wydłużenie lub skrócenie czasu realizacji robót budowlanych określonego w pkt. 4.1. i 4.2. będzie stanowić podstawę do zmiany okresu realizacji zamówienia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W postępowaniu nie jest wymagane posiadanie kompetencji lub uprawnień.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) dysponuje zarówno na etapie udzielenia zamówienia, jak i jego realizacji inspektorem nadzoru, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń – 1 osoba, b) dysponuje zarówno na etapie udzielenia zamówienia, jak i jego realizacji inspektorem nadzoru, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 1 osoba, c) dysponuje zarówno na etapie udzielenia zamówienia, jak i jego realizacji inspektorem nadzoru, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – 1 osoba, Wymagania określone w pkt. 5.1.2.3 ppkt. a-c SIWZ może spełniać jedna osoba. Korzystanie przez Wykonawcę ze zdolności technicznych innych podmiotów 5.5.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5.5.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą oryginał zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. 5.5.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 5.5.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5.5.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt 5.5.1., nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.5.1.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W zakresie wykazania, że Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona nie podlega wykluczeniu z postępowania, należy przedłożyć, na wezwanie Zamawiającego: 6.3.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 6.3.2. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ. Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.3.1.-6.3.2. Oświadczenie z art. 6.1.2. SIWZ ww. Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt: - 6.3.1. niniejszej SIWZ przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, należy przedłożyć, na wezwanie Zamawiającego: 6.2.1. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 9 do niniejszej SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy 2. Pełnomocnictwo - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez upoważnionych przedstawicieli podmiotów uczestniczących wspólnie lub kopię poświadczoną notarialnie. 3. OŚWIADCZENIE OFERENTÓW, WYKONAWCÓW (RODO)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Kompetencje personelu 20,00
Dodatkowa ilość dni pobytu na budowie 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Warunkiem wprowadzenia wszelkich zmian niniejszej umowy jest sporządzenie aneksu z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy. Zmiana jest możliwa w następujących przypadkach: 1) Zmiana terminu przewidzianego na wykonanie usługi może nastąpić w przypadku: - przedłużenia terminu wykonania umowy o roboty budowlane o czas niezbędny na wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego objętego niniejszą umową zgodnie z § 4 ust. 5 niniejszej umowy, 2) Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadku zmiany: - stawki podatku od towarów i usług, - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 3) Zmiana osób z uprawnieniami budowlanymi wskazanych w ofercie może nastąpić z zachowaniem reguł określonych w § 5 ust. 2 pkt. h 4) Zmiana Podwykonawcy i/lub wprowadzenie Podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca nie zadeklarował w ofercie realizacji zamówienia przy pomocy Podwykonawcy jest możliwa przy zachowaniu procedur przewidzianych w § 10 umowy. 3. Warunki dokonania zmian: 1) Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, na które powołuje się, jako podstawę zmiany umowy, 2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być sporządzony na piśmie, 3) wniosek, musi zawierać: - opis propozycji zmiany, - uzasadnienie konieczności zmiany, - opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy. 4. Zmiana umowy może nastąpić również w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-31, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Wójt Gminy Pępowo
/-/ Grzegorz Matuszak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2024)
Autor informacji: Kinga Gała
Informację wprowadził: Kinga Gała
Opublikowany dnia: 2019-01-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-01-28
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie