Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Dowody osobiste » Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego


WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

PO RAZ PIERWSZY / W ZWIĄZKU Z WYMIANĄ LUB UTRATĄ

 
 Podstawa prawna: art.45 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r.o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2006 r.Nr 139, poz. 993 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. z 2009.,r nr 47, poz. 384) ,

 I    WYMAGANE DOKUMENTY:

1.Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

2.Załączniki:

 • dwie aktualne fotografie o wym.3,50 x 4,50cm /widoczny lewy półprofil/
 • odpis skrócony aktu urodzenia lub odpis skrócony aktu małżeństwa  /w przypadku osób urodzonych poza terenem gminy Pępowo  lub osób, które zawarły związek małżeński poza terenem gminy Pępowo. 
 • poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa - okazywany na żądanie organu, jeśli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby.

II  OPŁATY:

 •  od 1 stycznia 2010 roku - opłaty nie pobiera się

III TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 45 dni.

IV JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich

V   TRYB ODWOŁAWCZY:

      Nie przysługuje.

VI  UWAGI:
 1. Złożenie wniosku i odbiór dokumentu musi nastąpić osobiście.
 2. Za osoby małoletnie, które nie ukończyły 13 roku życia wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie, albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub opiekuna ustanowionego przez sąd, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza. Przy składaniu wniosku wymagana jest obecność osoby małoletniej jeżeli ukończyła 5 lat. Dowód osobisty odbiera jeden z rodziców lub opiekunów ustanowionych przez sąd.
 3. Za osoby małoletnie w wieku 13-18 lat ubiegające się dowód osobisty wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd. Przy składaniu wniosku wymagana jest obecność osoby małoletniej. Dowód osobisty odbiera osobiście małoletni albo jeden z rodziców lub opiekunów ustalonych przez sąd.
 4.  W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Punkcie Informacyjnym, Kancelarii Urzędu lub w wydziale prowadzącym sprawę.
 5. Fotografia powinna być aktualna, wyraźna, przedstawiać osobę
 • bez nakrycia głowy
 • bez okularów z ciemnymi szkłami
 • lewy półprofil z widocznym uchem
 • równomiernie oświetlona twarz
 • w przypadku niemowląt, na zdjęciu mogą być widoczne ręce podtrzymujące dziecko

     Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami.

-  dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, któraukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

     Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - może załączyć fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy

-  dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Dowody osobiste
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Grzegorz Matuszak
Informację wprowadził: Grzegorz Matuszak
Opublikowany dnia: 2012-11-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-26