Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Urząd Stanu Cywilnego » Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC


Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 1,3,4,6,7,25 i 88  ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2012 r. poz. 788); oraz art. 54 - 58  ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ((Dz.U. z 2011 r. Nr  212, poz. 1264 ) ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

w przypadku panny i kawalera:

- odpisy skrócone aktu urodzenia

- do wglądu - dokumenty stwierdzające tożsamość*

w przypadku osób rozwiedzionych:

- odpisy skrócone aktu urodzenia

 - odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencję wyroku sądu

- do wglądu – dokumenty stwierdzające tożsamość*

w przypadku wdowców:

- odpisy skrócone aktu urodzenia,

- odpis aktu zgonu małżonka,

- do wglądu dokumenty stwierdzające tożsamość*

        * w przypadku paszportu – zaświadczenie o zameldowaniu

w przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

- odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego

- zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub   przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej

- do wglądu – dowody tożsamości (paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe – karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego – ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych)

 Opłaty

Opłata skarbowa:

- za sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00 zł

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

 Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński osoba zainteresowana w terminie 14-tu dni licząc od dnia otrzymania pisma może wystąpić do Sądu Rejonowego w Gostyniu  o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Uwagi

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński  winny zgłosić się do USC minimum miesiąc przed zamiarem zawarcia zwiazku małżeńskiego w celu złożenia pisemnego zapewnienia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Urząd Stanu Cywilnego
Autor informacji: Grzegorz Matuszak
Informację wprowadził: Grzegorz Matuszak
Opublikowany dnia: 2012-11-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-30
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie