Strona główna » Osoby » Pracownicy urzędu » Gierlik Monika

Gierlik Monika

Stanowisko: referent ds. dowodów osobistych, ewidencji ludności i zarządzania kryzysowego

1. Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych.

2.Prowadzenie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

3.Prowadzenie ewidencji ludności w systemie informatycznym i kartotecznym.

4.Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych na pobyt stały i czasowy zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców.

5.Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania.

6.Wydawanie zaświadczeń z dokumentacji ewidencji ludności.

7.Udzielanie informacji adresowych ze zbiorów meldunkowych i zbioru PESEL.

8.Utrzymywanie w stanie aktualnym rejestru wyborców i sporządzanie spisów.

9.Aktualizacja rejestru stałych mieszkańców.

10.Przeprowadzanie spisów – powszechny i pozostałe.

11.Występowanie o nadanie numeru PESEL.

12.Ustalanie nazw miejscowości, ulic, obiektów oraz nadawanie numeracji nieruchomości.

13.Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej ruchu wędrówkowego ludności.

14.Współpraca z organami Policji w zakresie prowadzenia kontroli dyscypliny meldunkowej.

15.Współpraca z zakładami ochrony zdrowia w zakresie organizowania badań profilaktycznych.

16.Prowadzenie zadań z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie zadań związanych z ewidencją ludności.

17.Prowadzenie rejestracji i ewidencji przedpoborowych.

18.Przygotowanie poboru wojskowego oraz udział w jego przeprowadzeniu.

19.Kompletowanie wniosków o nadanie medali „Za zasługi dla obronności kraju” i organizowanie uroczystości.

20.Kompletowanie wniosków świadczeń rekompensacyjnych dla żołnierzy.

21.Prowadzenie dokumentacji i wydawanie decyzji w prawach przeznaczenia do wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony.

22.Prowadzenie dokumentacji związanej z Akcją Kurierską.

23.Współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej.

24.Opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań.

25.Uczestniczenie w ćwiczeniach szkoleniowych w ramach obrony cywilnej organizowanych przez jednostki zwierzchnie.

26.Koordynowanie i prowadzenie zadań z zakresu Zespołu Kierowania i Zarządzania Kryzysowego na terenie gminy.

27.Aktualizacja i prowadzenie dzienników szkoleniowych Obrony Cywilnej.

28.Utrzymywanie sprzętu w magazynie OC gminy na poziomie stałej używalności.

29.Prowadzenie ksiąg inwentarzowych sprzętu OC – przeprowadzanie wybrakowań sprzętu i jego likwidacji.

30.Aktualizowanie stanów magazynowych sprzętu w oparciu o bazę WUW w Poznaniu Wydział Zarządzania Kryzysowego.

31.Dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej.

32.Opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej.

33.Organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej.

34.Przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,

35.Tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej.

36.Przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze.

37.Planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności.

38.Zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania.

39.W ramach zastępstwa wewnątrz wydziałowego załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem zgłoszeń, wniosków w spraw związanych z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego oraz załatwianie spraw z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- dokumenty i informacje:Typ osoby: Pracownicy urzędu
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2024)
Autor informacji: Monika Gierlik
Informację wprowadził: Jagoda Kowalewska
Opublikowany dnia: 2020-01-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-09-29
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje