Strona główna » Osoby » Pracownicy urzędu » Wabiński Grzegorz

Wabiński Grzegorz

Stanowisko: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich

Prowadzi sprawy związane z rejestracją zdarzeń w Urzędzie Stanu Cywilnego, sprawy związane z obronnością kraju oraz zabezpieczeniem p.poż.

 

I. W zakresie Urzędu Stanu Cywilnego.

 1. Załatwianie spraw związanych z rejestracją urodzeń tj, wpisy do ksiąg USC, wydawanie odpisów aktu urodzenia, przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka, przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka nienarodzonego.

 2. Załatwianie spraw związanych z udzielaniem ślubów tj; przyjmowanie
  i sporządzanie zapewnień o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa, sporządzanie aktów ślubu, wydawanie odpisów skróconych aktu małżeństwa, wydawanie decyzji o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą, udzielanie ślubów, aktualizacja danych w aktach stanu cywilnego, transkrypcja aktów sporządzonych za granica do polskich ksiąg USC

 1. Załatwianie spraw związanych z rejestracją zgonów tj. sporządzanie aktów zgonu i wydawanie odpisów skróconych, sporządzanie akt zbiorczych zgonu.

 2. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawach sprostowania
  i uzupełniania aktów stanu cywilnego.

 3. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawach ustalenia pisowni imion i nazwisk w aktach stanu cywilnego.

 4. Bieżące prowadzenie ksiąg stanu cywilnego poprzez dokonywanie przypisków i wzmianek marginesowych.

 5. Ustalanie i odtwarzanie aktów stanu cywilnego.

 6. Wydawanie dokumentów oraz odpisów zupełnych i skróconych z akt stanu cywilnego.

 7. Wydawanie zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.

 8. Sporządzanie bieżących zestawień dotyczących urodzeń, małżeństw i zgonów do Urzędu Statystycznego.

 9. Prowadzenie pozostałej sprawozdawczości z zakresu wykonywanych zadań służbowych.

 10. Przygotowywanie i występowanie do Prezydenta RP z wnioskami o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie oraz organizowanie okolicznościowych spotkań związanych z wręczaniem odznaczeń.

 

 

II. W zakresie spraw związanych z obronnością.

 1. Uczestniczenie w ćwiczeniach szkoleniowych w ramach obrony cywilnej organizowanych przez jednostki zwierzchnie.

 2. Koordynowanie i prowadzenie zadań z zakresu Zespołu Kierowania
  i Zarządzania Kryzysowego na terenie gminy.

 3. Aktualizacja i prowadzenie dzienników szkoleniowych Obrony Cywilnej.

 4. Utrzymywanie sprzętu w magazynie OC gminy na poziomie stałej używalności.

 5. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych sprzętu OC – przeprowadzanie wybrakowań sprzętu i jego likwidacji.

 6. Aktualizowanie stanów magazynowych sprzętu w oparciu o bazę WUW
  w Poznaniu Wydział Zarządzania Kryzysowego.

 7. Dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej.

 8. Opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej.

 9. Organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej.

 10. Przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,

 11. Tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej.

 12. Przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze.

 13. Planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności.

 14. Zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania,

III. W zakresie spraw związanych zabezpieczeniem p.poż..

  1. Współpraca z Zarządem Gminnym Związku OSP, w tym:

 • pomoc jednostkom w rejestracji stowarzyszeń w Sądzie oraz stała jej aktualizacja

 • czuwanie nad legalizacją sprzętu pożarowego

 • organizowanie szkoleń dla zespołów kontrolnych

 • prowadzenie ewidencji sprzętu jednostek OSP – książka materiałowa

 • prowadzenie dokumentacji kart paliwowych jednostek OSP

 • współudział w przygotowaniu konkursu wiedzy pożarniczej dla MDP oraz gminnych zwodów sportowo-pożarniczych

 • ścisła współpraca z Komendą Powiatową PSP w ramach ochrony p.poż.

IV. Pozostałe obowiązki dotyczące wydziału

 1. Kierowanie Wydziałem Spraw Obywatelskich oraz kierowanie Urzędem Stanu Cywilnego w ramach przepisów ustawy o aktach stanu cywilnego.

 2. W ramach zastępstwa wewnątrz wydziałowego przyjmowanie wniosków
  o wydanie dowodów osobistych i wydawanie dowodów osobistych, ewidencji ludnośći oraz załatwianie spraw z zakresu oświaty.

 3. Prowadzenie zadań zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą
  o ochronie informacji niejawnych.

 4. Udostępnianie informacji publicznych z zakresu prowadzonych zadań zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

 5. Dostarczanie informacji na stronę internetową Urzędu i BIP.

 6. Wykonywanie innych zadań nie ujętych w zakresie czynności na polecenie Sekretarza i Wójta Gminy.

 

 

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- dokumenty i informacje:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ osoby: Pracownicy urzędu
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-02-26