Strona główna » Osoby » Pracownicy urzędu » Grzegorz Wabiński

Grzegorz Wabiński

Stanowisko: Referent ds. obronnych, wojskowych i ochrony p. pożarowej

Prowadzi sprawy związane z rejestracją zdarzeń w  USC, sprawy związane    z obronnością kraju oraz zabezpieczeniem p.poż, jak również sprawy związane  z wydawaniem dowodów osobistych. .

 

I. W zakresie Urzędu  Stanu Cywilnego.

1.      Załatwianie  spraw związanych z rejestracją w księgach stanu cywilnego urodzeń, małżeństw, zgonów.

2.      Wydawanie odpisów zupełnych i skróconych z akt stanu cywilnego.

3.      Udzielanie ślubów.

 

II. W zakresie spraw związanych z obronnością i zabezpieczeniem p.poż..

1.      Prowadzenie rejestracji i ewidencji przedpoborowych.

2.      Przygotowanie poboru wojskowego  oraz udział w jego przeprowadzeniu.

3.      Kompletowanie wniosków o nadanie medali „Za zasługi dla obronności kraju”   i organizowanie uroczystości.

4.      Uczestniczenie w ćwiczeniach szkoleniowych w ramach obrony cywilnej organizowanych przez jednostki zwierzchnie.

5.       Koordynowanie i prowadzenie zadań z zakresu Zespołu Kierowania i Zarządzania Kryzysowego na terenie gminy.

6.      Aktualizacja i prowadzenie dzienników szkoleniowych Obrony Cywilnej.

7.      Utrzymywanie sprzętu w magazynie OC gminy na poziomie stałej używalności.

8.      Prowadzenie ksiąg inwentarzowych sprzętu OC – przeprowadzanie wybrakowań sprzętu i jego likwidacji.

9.      Aktualizowanie stanów magazynowych sprzętu w oparciu o bazę WUW w Poznaniu Wydział Zarządzania Kryzysowego.

10. Dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej.

11. Opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej.

12. Organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej.

13. Przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,

14. Tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej.

15. Przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze.

16. Planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności.

17. Zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania,

18. Współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej.

19. Opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań.

20. Wydawanie decyzji w ramach spraw obronnych na świadczenia osobiste  i rzeczowe.

21. Współpraca z Zarządem Gminnym Związku OSP, w tym:

·          pomoc jednostkom w rejestracji stowarzyszeń w Sądzie oraz stała jej aktualizacja

·          czuwanie nad legalizacją sprzętu pożarowego

·          organizowanie szkoleń dla zespołów kontrolnych

·          prowadzenie ewidencji sprzętu jednostek OSP – książka materiałowa

·          prowadzenie dokumentacji kart paliwowych jednostek OSP

·          współudział w przygotowaniu konkursu wiedzy pożarniczej dla MDP oraz gminnych zwodów sportowo-pożarniczych

·          ścisła współpraca z Komendą Powiatową PSP w ramach ochrony p.poż.

III. W zakresie spraw związanych z dowodami  osobistymi.

1.      Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych.

2.      Prowadzenie dokumentacji i wydawanie dowodów osobistych.

 

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- dokumenty i informacje:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ osoby: Pracownicy urzędu
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Grzegorz Matuszak
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-05